Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
16.8.2019 kl. 08:00 - 30.9.2019 kl. 23:59

Beskrivning

Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion och magisterprogrammet i sociala vetenskaper ansvarar för studieavsnittet. Studieavsnittet ingår i utbildningsprogrammens gemensamma studier.

Kandidatexamen.

  • Studieavsnittet ger studenterna en introduktion i kvalitativ analys och metoder inom konsumtionsforskning samt hur man skaffar och hanterar forskningsmaterial och drar slutsatser.
  • Efter avslutat studieavsnitt kan studenterna samla in kvalitativt material och tillämpa analysmetoderna på materialet.
  • Studenterna vet vilka teoretiska ansatser man kan använda i analysen av materialet.
  • De kan reflektera över de val som hänför sig till kvalitativ forskning, de förstår den vetenskapliga kunskapens natur och kan tillämpa sina kunskaper i sina magisteravhandlingar.

Första året

OBS! Undervisningsspråket är finska i period I och svenska i period IV.

Tidpunkten för den självständiga övningsuppgiften enligt överenskommelse.

Under studieavsnittet sätter sig studenterna in i olika material för kvalitativ forskning och olika sätt att samla in material (bl.a. observation, intervju, digitalt material) och analysera materialet. De får också bekanta sig med ett material- och teoribaserat forskningsgrepp. Studenterna gör ett övningsarbete och får arbeta i forskningsgrupper, där de självständigt bestämmer hur materialet ska samlas in och vilka analysmetoder som ska användas, reflekterar över resultaten och drar slutsatser.

Kursen: Kontaktundervisning (12 h), en reflekterande text (8 h), workshoppar (10 h), insamling av forskningsmaterial (24 h), analys (40 h) och rapportering (40 h).

Den självständiga övningsuppgiften: På studieavsnittets kursområde i Moodle finns anvisningar för det självständiga arbetet (138 h). Man ska komma överens med läraren om hur den självständiga övningsuppgiften ska genomföras.

Artiklar och metodlitteratur enligt anvisningar.

Höstterminen:

  • Alasuutari, P. 2011 Laadullinen tutkimus 2.0. Tammerfors: Vastapaino (eller Alasuutari, P. 2007. Laadullinen tutkimus. Tammerfors: Vastapaino).
  • Eskola, J. & Suoranta J. 2000. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tammerfors: Vastapaino.
  • Koskinen, I., Alasuutari. P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tammerfors: Vastapaino.
  • Belk, R., Fischer, E., & Kozinets, R. V. 2012. Qualitative consumer and marketing research. Sage.
  • Moisander, J., & Valtonen, A. 2006. Qualitative marketing research: A cultural approach. Sage.
  • Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008. Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.

Litteraturen för vårterminen (den svenskspråkiga kursen) meddelas i samband med föreläsningarna.

Studieprestationerna bedöms på skalan 0–5.

Bedömningskriterierna kan läsas på studieavsnittets kursområde i Moodle.

Undervisningsspråken är finska (på hösten) och svenska (på våren).

Eliisa Kylkilahti (finska), kursen på höstterminen.

Peter Österberg (svenska), kursen på vårterminen.

Ersätter de tidigare kurserna 851018 (KE62) Kvalitativa forskningsmetoder och EKM-111 Kvalitativa forskningsmetoder i konsumtion.