Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
19.11.2018 kl. 08:00 - 9.12.2018 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
ons 19.12.2018
12:00 - 14:00

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija perehtyy farmakologian ja toksikologian perusteisiin sekä eläinten lääkintää ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

  • selittää farmakokinetiikan ja -dynamiikan pääperiaatteet sekä tärkeimpien eläinlääkinnässä käytettävien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset
  • hakea näyttöön perustuvaa tietoa yksittäisistä lääkeaineista ja niiden käytöstä eläimille
  • kuvailla myrkytyksen hoidon yleiset pääperiaatteet
  • etsiä tietoa eläinten lääkintään liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista sekä soveltaa niitä käytännössä
  • kirjoittaa lääkemääräyksen

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Lääkeaineiden annostelun, imeytymisen, kulkeutumisen ja poistumisen perusperiaatteet elimistössä sekä lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit. Lääkkeiden käyttötarkoitukset, käytön vasta-aiheet sekä haitta- ja sivuvaikutukset. Lääkkeiden käyttöä koskeva eläinlääkintälainsäädäntö, muut lääkkeiden käyttöä eläimillä koskevat määräykset ja ohjeet, antidopingtyö ja lääkkeiden käyttö eläintapahtumissa, reseptioppi. Lisäksi opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyviin sähköisiin tietokantoihin ja tiedon hankintaan.

Riviere & Papich Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9. painos, Wiley-Blackwell, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.dawsonera.com/abstract/9781118686027.

Koulu, Mervaala & Tuomisto
Farmakologia ja toksikologia. 8. tai uudempi painos, Medicina, 2012.

Telkänranta, Raekallio & Vainio
(toim.) Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia. 2013.

Guardabassi ym. (edit.) Guide to Antimicrobial Use in Animals. Wiley-Blackwell, 2008.

Eläinlääkintölainsäädäntö, osa B: lääkkeet http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/b-rekisteri

Pharmaca Fennica Veterinaria. 2017.

Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

0-5. Arvosana määräytyy kolmen (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka sekä lääkkeiden käyttö ja määrääminen) välikuulustelun sekä mikrobilääketehtävän perusteella.

3. välitentti, lääkkeiden käyttö ja määrääminen. Tentin kesto 2h.

Luennot 56 h, harjoitukset 39 h, vierailu teollisuuslaitokseen 8 h, ryhmätyöt ja kotitehtävät 15 h, välikuulustelut 3x2 h. Kolme kirjallista välikuulustelua, osallistuminen harjoituksiin, tehtävien tekeminen.