Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
18.11.2019 kl. 08:00 - 8.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
ons 18.12.2019
12:00 - 14:00

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija perehtyy farmakologian ja toksikologian perusteisiin sekä eläinten lääkintää ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

  • selittää farmakokinetiikan ja -dynamiikan pääperiaatteet sekä tärkeimpien eläinlääkinnässä käytettävien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset
  • hakea näyttöön perustuvaa tietoa yksittäisistä lääkeaineista ja niiden käytöstä eläimille
  • kuvailla myrkytyksen hoidon yleiset pääperiaatteet
  • etsiä tietoa eläinten lääkintään liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista sekä soveltaa niitä käytännössä
  • kirjoittaa lääkemääräyksen

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Lääkeaineiden annostelun, imeytymisen, kulkeutumisen ja poistumisen perusperiaatteet elimistössä sekä lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit. Lääkkeiden käyttötarkoitukset, käytön vasta-aiheet sekä haitta- ja sivuvaikutukset. Lääkkeiden käyttöä koskeva eläinlääkintälainsäädäntö, muut lääkkeiden käyttöä eläimillä koskevat määräykset ja ohjeet, antidopingtyö ja lääkkeiden käyttö eläintapahtumissa, reseptioppi. Lisäksi opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyviin sähköisiin tietokantoihin ja tiedon hankintaan.

Riviere & Papich Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9. painos, Wiley-Blackwell, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.dawsonera.com/abstract/9781118686027.

Koulu, Mervaala & Tuomisto
Farmakologia ja toksikologia. 8. tai uudempi painos, Medicina, 2012.

Telkänranta, Raekallio & Vainio
(toim.) Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia. 2013.

Guardabassi ym. (edit.) Guide to Antimicrobial Use in Animals. Wiley-Blackwell, 2008.

Eläinlääkintölainsäädäntö, osa B: lääkkeet http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/b-rekisteri

Pharmaca Fennica Veterinaria. 2017.

Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

0-5. Arvosana määräytyy kolmen (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka sekä lääkkeiden käyttö ja määrääminen) välikuulustelun sekä mikrobilääketehtävän perusteella.

Tentin kesto 2 tuntia.

Luennot 56 h, harjoitukset 39 h, vierailu teollisuuslaitokseen 8 h, ryhmätyöt ja kotitehtävät 15 h, välikuulustelut 3x2 h. Kolme kirjallista välikuulustelua, osallistuminen harjoituksiin, tehtävien tekeminen.