Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.2.2020 kl. 08:00 - 25.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 6.3.2020
12:00 - 16:00

Beskrivning

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettu.

Opiskelija tietää, miten ympäristöterveys toimii osana ympäristöterveydenhuoltoa. Hänellä on valmiudet ymmärtää ympäristön ja terveyden välistä vuorovaikutusta. Hän tuntee ihmisen elinympäristössä esiintyvät tärkeimmät ihmisen ja eläinten terveyttä vaarantavat biologiset, fysikaaliset ja kemialliset riskitekijät.

Opiskelija

  • Osaa kuvata sellaisia suoria ja epäsuoria terveysriskejä, joita aiheutuu maaperän ja ulkoilman saastumisesta, ja jotka ovat seurausta ihmisen toiminnasta kuten maataloudesta, teollisuudesta ja liikenteestä.
  • Osaa tunnistaa terveydelle haitallisia biologisia ja kemiallisia talous- ja uimaveden saastumisreittejä ja -lähteitä.
  • Osaa kuvailla koko vedenjakeluketjuun liittyvien erilaisten mikrobiologisten ja kemiallisten riskien terveysvaikutuksia sekä toimenpiteitä, joiden avulla riskejä hallitaan yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • Tuntee ja osaa soveltaa talous- ja uimavesilainsäädäntöä ja siihen liittyviä mikrobiologisia ja kemiallisia laatuvaatimuksia.
  • Tietää miten vesiepidemiat hallinnoidaan.
  • Osaa tunnistaa ja arvioida erilaisia biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sisäilman terveysriskeihin.
  • Osaa eritellä tekijöitä, jotka ovat keskeisiä kosteusvaurioiden kehittymiselle, ja on tutustunut virallisiin määritysmenetelmiin näiden vaurioiden osoittamiseksi ja tunnistamiseksi.
  • Tuntee sisäilman terveysvaikutuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja tietää, miten sisäilma-asioita valvotaan terveydensuojelussa.
  • Tietää miten terveydensuojelu liittyy muihin ihmisen terveyteen vaikuttaviin toimintoihin, kuten ympäristönsuojeluun.

6. lukuvuoden syyslukukausi

Opintojaksolla käsitellään ympäristönsuojelun ja ympäristöhygienian käsitteitä ja ympäristöterveyteen liittyviä biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia riskitekijöitä, sekä terveydensuojelun hallintoa ja säädöksiä. Erityisinä kohteina ovat ulkoilman, maaperän ja sisäilman laatu ja niiden vaikutus ihmisen terveyteen, elintarviketuotannon ympäristövaikutukset, sekä talousveden ja uimaveden kemiallinen ja mikrobiologinen laatu.

Korkeala (toim.) Elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY Oppimateriaalit Oy, 2007. Aila Halonen. Ympäristöterveys ja yhdyskunnat. Suomen kuntaliitto, 2016. http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/ymparistoterveys_opas.pdf

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston opetusmonisteet (ympäristöhygienia). Terveydensuojelulainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö soveltuvin osin. Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:

World Health Organization, Guidelines for drinking-water quality, 4. painos, Geneve 2011. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf

Tentin kesto 4 tuntia

Luennot 47 h, pakolliset harjoitus- ja ryhmätyöt 30 h, pakolliset ekskursiot 6 h. Koko opintojakso tulee suorittaa saman lukuvuoden aikana.

Kurssilla on yksi tentti (4 h).