Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.12.2019 kl. 08:00 - 14.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 24.1.2020
12:00 - 16:00

Beskrivning

Ensisijaisesti ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelman opiskelijat.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyvät perustiedot pohjoisten maaekosysteemien toiminnasta. Kemian, fysiikan ja meteorologian opinnot ovat hyväksi asioiden ymmärtämiselle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tärkeimmät ilmaa pilaavat aineet, niiden reaktiot ilmakehässä sekä mahdollisuuksia vähentää ilmapäästöjä
  • ymmärtää ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen väliset peruskytkennät
  • osaa arvioida eliöiden ja elottoman luonnon soveltuvuutta ilmanlaadun ja/tai laskeuman indikaattoreiksi tapauskohtaisesti
  • osaa etsiä, lukea ja arvioida lähdemateriaalia sekä pitää tieteelliseen lähdemateriaalin pohjautuvia suullisia esityksiä

Periodi II, suositellaan suoritettavaksi 3. lukuvuonna.

Luennoilla keskitytään

  • ilman epäpuhtauksien päästölähteisiin sekä päästöjen ja ilmanlaadun kehitykseen suhteessa lainsäädäntöön
  • ilman epäpuhtauspäästöjen vaikutusten tutkimisessa käytettäviin menetelmiin ja vaikutusten seurantaan etenkin pohjoisissa maaekosysteemeissä

Suoritustapa: luentoihin perustuva tentti ja yksilötyö (tieteellisiin artikkeleihin pohjautuva suullinen esitys opintojakson sisältöä syventävästä aiheesta).

Kokonaistyömäärä: 24 h luentoja, 10 h seminaaria ja 60 h omatoimista opiskelua

Luennot ja kansainväliset tieteelliset artikkelit.

Arvioidaan asteikolla 0-5

Arvosanan muodostumisperiaate: tentti 50% ja yksilötyö 50%. Opiskelijaopponentti antaa arvosanaehdotuksen yksilöllisestä seminaariesityksestä.

Yliopistonlehtori Sirkku Manninen

Opintojakso korvaa aikaisemmat kurssit 519046 Ilmansuojelun perusteet, kirjallisuus (3 op) tai 519047 Ilmansuojelunperusteet, luennot (3 op).