Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.11.2019 kl. 08:00 - 30.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyvät pohjatiedot yleisessä, orgaanisessa, analyyttisessa ja farmaseuttisessa kemiassa.

Edeltävinä opintoina edellytetään tiedot kursseista Farmaseuttisen kemian laskuharjoitukset (FARM-303), Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa A (FARM-302), Farmaseuttisen kemian harjoitustyöt I (FARM-305), Farmaseuttinen kemia (FARM-304) sekä Lääkeanalytiikan perusteet (FARM-307).

Opintokokonaisuus Työturvallisuus farmasiassa (590313C) tai Farmaseuttisen kemian harjoitustyöt I (FARM-305, sis. työturvallisuusopetuksen) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotyöosuuden alkamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tutkia lääkevalmistuksessa käytettävän lääkeraaka-aineen laadun Euroopan farmakopean ohjeiden mukaisesti. Opiskelija osaa myös tutkia lääkeraaka-aineen säilyvyyttä nestekromatografisesti huomioiden ICH:n ohjeet. Opiskelija osaa määrittää kokeellisesti lääkeaineen pKa-arvon ja logP-arvon ja käyttää UV-Vis-spektrofotometriä kvantitatiivisessa analytiikassa.

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti kemian laboratoriossa työturvallisuus- ja keskeiset laatunäkökulmat huomioiden ja osaa käyttää tavallisimpia kemiallisia työvälineitä ja -menetelmiä sekä tiedonlähteitä.

Yksityiskohtaisemmat osaamistavoitteet annetaan opintojakson oppimisalustalla.

Farmaseutin koulutusohjelman 2. lukuvuosi, 3. periodi.

Ryhmätöissä perehdytään harjoitustöiden teoreettiseen pohjaan ja harjoitellaan tiedonhakua. Aihepiirit käsittelevät mm. lääkeaineiden fysikaalis–kemiallisten vakioiden kokeellista määrittämistä (pKa-arvo ja logP-arvo), Euroopan farmakopean lääkeainemonografiaa sekä ICH:n mukaisia säilyvyystutkimuksia sekä laboratoriotöissä käytettäviä analyyttisiä menetelmiä.

Laboratoriotöissä harjaannutaan huolellisten ja turvallisten työtapojen noudattamisessa. Lääkeaineiden fysikaalis–kemiallisia vakioita määritetään käyttäen potentiometrista titrausta ja UV-Vis-spektrofotometriaa. Töissä opitaan kvantitatiivisen analytiikan periaatteet. Lisäksi tutkitaan lääkeraaka-aineen säilyvyyttä nestekromatografisella analyysillä ja tutkitaan lääkeraaka-aineen laatua Euroopan farmakopean lääkeainemonografian mukaan.

TEntamen i MOODLE

Oppimateriaalina

  • Rautio, J., Laine, K., Jarho, P., Wallén, E., Vuorensola, K., Wikberg, T. ja Lindeke, B. (2013). Farmaseuttisen kemian perusteet, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry, Kuopio
  • Hansen, S.H., Pedersen-Bjergaard, S. ja Rasmussen, K.E. (2012). Introduction to pharmaceutical chemical analysis, Wiley, UK
  • harjoitustyöohjeet

Oheismateriaalina soveltuvin osin mm.
• Euroopan farmakopea
• ICH:n ohjeet
• Roth, H.J., Eger, K. ja Troschütz, R. (1991). Pharmaceutical Chemistry, 2. Drug analysis, Ellis Horwood, New York
• Dean, J.R., Jones, A.M., Holmes, D., Reed, R., Weyers, J. ja Jones, A. (2002). Practical Skills in Chemistry, Prentice Hall tai uudempi painos

Muu materiaali kuvataan opintojakson oppimisalustalla.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu kirjalliseen tenttiin (65 %), ryhmän itsearviointiin työskentelystään (10 %) sekä opiskelijan itsearviointiin laboratoriotyöskentelystään (25 %). Ryhmä- ja itsearviointimatriisit annetaan opintojakson oppimisalustalla.

Nykyisestä koronavirustilanteesta johtuen salitentit on peruttu. Opintojakson vastuuopettaja tiedottaa korvaavasta suoritustavasta.

Ryhmätyöt/ryhmätyöluennot (8 h), luento (2 h), laboratorioharjoitustyöt (48 h), itsenäinen opiskelu/ryhmäopiskelu (73 h) ja kirjallinen lopputentti (2 h) (yht. 133 h). Luennolle osallistuminen on vapaaehtoista, ryhmätöissä/ryhmätyöluennoilla ja laboratorioharjoitustöissä on pakollinen läsnäolo.