Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
2.1.2020 kl. 09:00 - 29.5.2020 kl. 18:00

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Pääaineopiskelijat voivat osallistua erikoiskursseille jo n. toisesta opiskeluvuodesta lähtien, jos kurssi auttaa löytämään aiheen proseminaariin tai kandintyöhön.

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan, Johdatus logiikkaan, Johdatus tieto-oppiin sekä Johdatus kielifilosofiaan

Opintojaksossa opiskelija perehtyy syvällisemmin johonkin soveltavan filosofian keskeiseen teemaan tai kysymyksenasetteluun, siihen liittyvään käsitteistöön, tieteelliseen keskusteluun ja filosofiseen argumentaatioon. Soveltavan filosofian alueita ovat esimerkiksi soveltava etiikka, bioetiikka ja -politiikka, lääketieteen etiikka, ammattietiikka, ympäristöfilosofia, -etiikka ja -politiikka, terveyden filosofia, teknologian filosofia ja sodan oikeutuksen filosofia. Oppijakson suoritettuaan opiskelija kykenee käyttämään näitä valmiuksia oman pro gradu-tutkielmansa erikoisalaan.

Examinariumtenttejä ja esseitä voi suorittaa läpi koko lukuvuoden. Luentokursseja järjestetään yliopiston periodien aikana.

Opintojakson keskeiset sisällöt koskevat erilaisia soveltavan filosofian suuntauksia ja niihin sisältyviä erityiskysymyksiä.

Kirjallisuuslista on ohjeellinen suositus. Listan päällimmäisenä tarkoituksena on opastaa opiskelijaa löytämään sopivaa kirjallisuutta, eikä siis kehottaa opiskelijaa käyttämään juuri näitä esseissä tai kirjallisuuskuulusteluissa. Suosituksena on että so piva kirjallisuus valitaan oman pro gradu -tutkielman aihepiiristä ja sen välittömistä taustoista. Opiskelijaa kehotetaan keskustelemaan valinnoista pro gradu-tutkielman ohjaajan kanssa ja kirjallisuudesta on aina sovittava kuulustelijan kanssa etukäteen ja riittävän ajoissa. Toivomuksissa ja valinnoissa pitää pyrkiä rakentamaan järkevän ja aiheen kannalta riittävän yhtenäinen paketti.

Airaksinen T: 'Mitä on käytännöllinen etiikka' (Ajatus 40, 1983, s. 87-99) Airaksinen T (toim.): Ammattien ja ansaitsemisen etiikka ja Tekniikka, luovuus, onnellisuus. Attfield R: Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-first Century Chadwick R (toim.): Ethics and the Professions Cullity G: The Moral Demands of Affluence Dyson A & Harris J (toim.): Ethics and Biotechnology Glover J: Causing Death and Saving Lives Hargrove E: Foundations of Environmental Ethics Harris J & Holm S (toim.): The Future of Human Reproduction Häyry H: Individual Liberty and Medical Control ja The Limits of Medical Paternalism Häyry M & Häyry H: Rakasta, kärsi ja unhoita Häyry M: Liberal Utilitarianism and Applied Ethics ja Rationality and the genetic challenge: Making people better? (suomennettu nimellä Ihminen 2.0: Geneettisen valikoinnin ja parantelun eettiset kysymykset) Kilpi J: The Ethics of Bankruptcy

Arvioinnin kohteena on luento- tai Examinariumkuulustelu. Arviointi tehdään asteikolla 0-5 ja se perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Statsvetenskapliga fakultetens Examinarium-tenter ordnas under perioden 16.3–31.5.2020 genom alternativa prestationssätt. Anmäl dig till tenten i WebOodi under anmälan men ta kontakt med ansvarslärare eller granska kurssidan för närmare instruktioner för det alternativa prestationssättet. Kontakta läraren gällande den litteratur du ska tentera. (OBS! Anmäl dig inte i Examinarium och boka inte en tentamenstid för att avlägga en Examinarium-tent.)

Luentokurssi, essee- tai kirjallisuuskuulustelu Examinariumissa. Esseiden ja kirjallisuuskuulusteluiden aihekokonaisuudesta ja kirjallisuudesta on aina sovittava kuulustelijan kanssa etukäteen. Suositellaan, että opiskelija suorittaa erikoistumisopintoja, jotka liittyvät pro gradu -tutkielmaan.