Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan perusopintojen opiskelijoille.

Muut ranskalaisen filologian perusopinnot, etenkin kielitaitoa ja kulttuuritietämystä kehittävät opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet monenlaisten ranskakielisten tekstien analysoimiseen, ja hän on kartuttanut erityisesti Ranskaan liittyvää yleissivistystään. Hän osaa rinnastaa ranskan ja suomen rakenteita.

Ensimmäisen opintovuoden aikana, pääsääntöisesti periodeilla I ja II. Järjestetään vuosittain kevät- ja/tai syyslukukaudella kahden periodin mittaisena.

Opintojakson aikana tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia vaihtelevan aineiston pohjalta. Aineistoa hyödynnetään sekä kielellisten piirteiden että kulttuuriviitteiden kannalta, ja tiedonhaku on olennainen osa kurssin sisältöä. Opintojaksolla harjoitellaan myös tekstinkäsittelyä ja kiinnitetään huomiota suomen kielen hallintaan.

Ilmoitetaan kurssilla.

Opiskelijoilta edellytetään sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä ja aktiivista osallistumista kurssin toimintaan ja sen eri aktiviteetteihin opettajan johdolla. Oppimista tukee jatkuva ranskankielisten tekstien lukeminen ja kuunteleminen samoin kuin kielen käyttäminen suullisissa viestintätilanteissa.

Arviointi asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

– opittujen sisältöjen soveltaminen koti- ja oppimistehtävissä

– aikataulun noudattaminen

– säännöllinen läsnäolo

– aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

– suomen/(ruotsin) kielen hallinta.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä kurssin opettajan antamien ohjeiden mukaan.