Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2019 kl. 09:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 16:30

Beskrivning

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten kandidaatinohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinaisen Lähi-idän kielet" -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edellytetään ”Muinaisegypti 1” -opintojakson suorittamista tai vastaavia tietoa.

Tätä opintojaksoa edeltää valinnainen ”Muinaisegypti 1” -opintojakso. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten maisteriohjelman opintokokonaisuus ”Muinainen Lähi-itä”.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee egyptin kielen perusteet hyvin. Opintojaksossa keskitytään klassisen kielen perehtymiseen ja Vanhan valtakunnan kielen perusrakenteiden oppimiseen. Opiskelija oppii suurimman osan muinaisen Egyptin hieroglyfimerkeistä sekä osaa kääntää kokonaisia, pidempiä tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös itsenäisesti käyttää tärkeimpiä egyptin kielen kielioppeja ja sanakirjoja.

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Opintojakson aikana perehdytään paremmin klassiseen kieleen. Sen aikana harjoitellaan kirjoitusjärjestelmän monimutkaisempia piirteitä, kerrataan kieliopin perusasiat ja laajennetaan sekä kieliopin että sanaston osaamista. Opintojaksossa tutustutaan myös Vanhan valtakunnan kielen kielioppiin.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, mahdollisia projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot egyptin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja/tai kirjallisena tenttinä.