Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 09:00 - 9.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 16.1.2020
12:15 - 13:45
tors 23.1.2020
12:15 - 13:45
tors 30.1.2020
12:15 - 13:45
tors 6.2.2020
12:15 - 13:45
tors 13.2.2020
12:15 - 13:45
tors 20.2.2020
12:15 - 13:45
tors 27.2.2020
12:15 - 13:45
tors 12.3.2020
12:15 - 13:45
tors 19.3.2020
12:15 - 13:45
tors 26.3.2020
12:15 - 13:45
tors 2.4.2020
12:15 - 13:45
tors 16.4.2020
12:15 - 13:45
tors 23.4.2020
12:15 - 13:45
tors 30.4.2020
12:15 - 13:45

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri ‑opintosuunnan pääaineopiskelijoille. Saksankielisten maiden kirjallisuudesta järjestettävä seminaari on avoin myös Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Ennen seminaaria tai sen aikana tulee suorittaa Germaanisen filologian ydinkompetenssien kokonaisuuden opintojakso Tieteellinen työskentely germaanisen filologian ammattikentällä.

On suositeltavaa, että jo ennen seminaaria suoritetaan vähintään johdantojakso siitä valinnaisesta opintokokonaisuudesta, johon pro gradu -työn aihe kuuluu.

Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa esittää tutkimusaiheensa kannalta relevantteja kysymyksiä ja kykenee arvioimaan niitä aikaisemman tutkimuksen, teorian, tutkimusmenetelmien, aineistojen ja käytössään olevien resurssien näkökulmasta. Hän osaa hakea lähdekirjallisuutta ja on perillä tutkimusaineiston keruuseen liittyvistä metodologisista ja eettisistä kysymyksistä. Hän tuntee tieteellisen argumentaation periaatteet ja hallitsee hyvin tieteellisen kirjoittamisen ja vuorovaikutuksen käytännöt. Hän osaa arvioida toisten tutkimustyötä ja antaa ja vastaanottaa palautetta. Hänellä on selkeä kuva siitä, miten hän saa valmiiksi seminaarin aikana käynnistämänsä pro gradu tutkielman. Hänellä on myös selkeä kuva siitä, miten seminaarissa saadut valmiudet ovat hyödynnettävissä työelämässä.

Seminaari kestää kaksi lukukautta ja sen suositeltu aloitusajankohta on Saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin maisteriopintojen 1. kevätlukukausi. Seminaari alkaa periodilla 3 ja jatkuu seuraavan lukuvuoden 2. periodin loppuun.

Seminaarissa perehdytään alan tutkimuksen teoriaan, metodologiaan ja tutkimusaineistoihin ja kehitetään tutkielman teossa tarvittavia valmiuksia. Jakson suoritukseen kuuluu oman esitelmän lisäksi myös opponointi.

Opiskelija osallistuu maisteritasolle suunnattuun HowULearn-kyselyyn.

Seminaariin liittyvät aineistot ja linkit löytyvät seminaarin Moodle-alustalta, joka esitellään seminaarin alussa. Kirjallisia ohjeita gradun kirjoittamiseen löytyy koulutusohjelman gradusivuilta (linkki).

Seminaariin kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä kuten tiedonhakua, perehtymistä tutkielman lähdekirjallisuuteen, aineiston keruuta ja analyysiä ja niiden pohjalta tapahtuvaa tutkielman kirjoittamista. Seminaariin voi kuulua myös kotitehtäviä, ryhmätöitä ja esitelmiä.

Seminaari arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosteluun vaikuttavat seminaarin aikana kirjoitetut ja esitellyt tutkielman luvut, tunneilla osoitettu aktiivisuus ja annetuista tehtävistä suoriutuminen. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin ja aineistoihin.

Pyritään järjestämään kontaktiopetuksena joka vuosi. Kontaktiopetusta 28 tuntia, itsenäistä työskentelyä 110 tuntia. Säännöllistä aktiivista osallistumista edellytetään.