Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 09:00 - 3.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Valfritt studieavsnitt.
Kandidatprogrammet i nordiska språk och litteraturer
Studieavsnittet hör till studiehelheten KOK-N520 Inlärning och undervisning av svenska, studiehelhet 15 sp.
Erbjuds även till studerande från andra utbildningsprogram

Kursen Språkinlärning rekommenderas att avläggas först.

  • kunna visa kännedom om grundläggande teorier i andraspråksinlärning
  • känna till centrala begrepp
  • kunna redogöra för relevanta teorier inom såväl inhemsk som internationell forskning
  • kunna ta till sig teorierna för att ha beredskap att tillämpa dem i forskning och undervisning

Studieavsnittet kan genomföras närsomhelst inom ämnesstudierna.

Går varje år på höstterminen.

Under kursen behandlas aktuell svensk och internationell forskning om språkinlärning. Speciellt betonas teorier som ger stöd för synen i de nya läroplanerna. Också frågor om integrationsundervisning behandlas.Studiebesök eller gästföreläsare ingår i kursen.

Abrahamsson, Andraspråksinlärning, 11-131; L. Bjar (red.), Det hänger på språket! - Lärande språkutveckling i grundskolan, 189-294; Doughty & M. H. Long, The handbook of second language acquisition, 589-630; M. Eklund Heinonen, Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare; K. Hyltenstam & I. Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, 79–152, 171–276, 329–418; Norrby & Håkansson, Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige.

Studenternas egen aktivitet är central under kursen genom att läsa och diskutera litteratur i grupp, att hålla muntliga presentationer och genom att skriva en skriftlig hemtentamen. Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig respons i slutet av kursen.

Studieavsnittet kan också avläggas som tentamen.

På kursen utvärderas både muntlig och skriftlig förmåga att presentera teorier och omsätta dem i praktiken. Studentens aktiva roll i diskussioner beaktas också. Bedömning sker på skalan 1-5.

Studieavsnittet kan avläggas antingen på en kurs med närundervisning eller genom att tentera litteratur enligt överenskommelse med den som ansvarar för studieavsnittet.

Hanna Lehti-Eklund vikarierar Maria Green-Vänttinen under höstterminen 2019.