Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.8.2019 kl. 09:00 - 10.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Opintojakso kuuluu suomen kielen aineopintoihin ja on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille osana opintokokonaisuutta KOK-S500 Suomen kieli, valinnaiset aineopinnot. Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopinnot.

Opiskelija perehtyy kielenkäytön, erityisesti kirjoitetun tekstin, analyysiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten tekstin merkitys rakentuu ja osaa analysoida systemattisesti tekstien merkitystä ja jäsentymistä osana sosiaalista kontekstia. Hän ymmärtää, miten sanat ja rakenteet toimivat tekstissä ja miten merkitys rakentuu kielellisesti ja miten kontekstit vaikuttavat merkityksiin.

Toisena tai kolmantena vuotena. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Käsiteltäviä aiheita ovat 1) tekstin ja kontekstin suhde, tekstit rakenteina ja sosiaalisena toimintana, 2) tekstityypit ja -lajit, 3) moniäänisyys ja intertekstuaalisuus, 4) tekstin rakentuminen (koheesio, teema- ja informaationkulku, tekstin skemaattinen kokonaisjäsentely) ja 5) sanat ja rakenteet tekstiyhteydessään. Edellä mainittujen aiheiden kautta käsitellään merkityksen tuottamista teksteissä.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kaikille pakollinen kirjatentti (4 op):

  1. Johnstone, B. 2008: Discourse Analysis. 2. painos. Wiley – Blackwell.
  2. Heikkinen, Voutilainen, Lauerma, Tiililä & Lounela (toim.) 2012: Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja. S. 59 – 119.
  3. Kalliokoski, J. 2006: Referointi ja moniäänisyys kielenkäytön ilmiöinä. Teoksessa Haakana & Kalliokoski (toim.) Referointi ja moniäänisyys. SKS. S. 9–42.
  4. Virtanen, M 2015: Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana. Helsingin yliopisto. S. 24 – 51.https://helda.helsinki.fi/handle/10138/158605
  5. Koskela, S. 2014: Työhakemus tekstilajina. – Virittäjä 118, 5–40.
  6. Juvonen R. 2010: Evaluoiva että-yhdyslause ja retoriset rakenteet suomenkielisessä ylioppilasaineessa. – Virittäjä 114, 39–70

Luentokurssi, kirjallisuuden lukeminen, tekstianalyysiharjoitukset.

Arvioinnissa otetaan huomioon osallistuminen luentoihin, kurssilla käytäviin keskusteluihin sekä aineistojen analyyseihin. Asteikko 0-5.

Opetus järjestetään luento- ja harjoituskurssina.