Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.2.2020 kl. 09:00 - 11.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 11.3.2020
10:15 - 11:45
fre 13.3.2020
10:15 - 11:45
ons 18.3.2020
10:15 - 11:45
ons 25.3.2020
10:15 - 11:45
fre 27.3.2020
10:15 - 11:45
ons 1.4.2020
10:15 - 11:45
fre 3.4.2020
10:15 - 11:45
fre 17.4.2020
10:15 - 11:45
ons 22.4.2020
10:15 - 11:45
fre 24.4.2020
10:15 - 11:45
ons 6.5.2020
10:15 - 13:45

Beskrivning

Öppet för studenter i samtliga utbildningsprogram vid HU, men studenter som antagits till utbildningen i socialt arbete har förtur. Kursen är obligatorisk för dem.

Studenterna ska efter avlagd kurs kunna:

  • redogöra för den grundläggande uppbyggnaden av socialförsäkringssystemet, d.v.s. vilka risksituationer det täcker och dess indelning i olika nivåer,
  • redogöra för vilka myndigheter och aktörer som står för olika typer av utkomstskydd och service i socialförsäkringssystemet,
  • redogöra för den innehållsliga regleringen ifråga om lagar som ingår i kursfordringarna,
  • välja riktig lag och riktiga bestämmelser vid praktisk tillämpning på vanliga typer av klientsituationer, d.v.s. vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsoförmögenhet, rehabilitering, funktionshinder, ålderdom, arbetsolycksfall, yrkessjukdom samt vid havandeskap och förlossning,
  • anvisa kommande klienter relevanta rättsskyddsmedel för ändringssökande vid ovan nämnda situationer.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Första studieåret.

Studieavsnittet ordnas: Period IV.

Föreläsningar (24 timmar) samt rättsfallsövningar enskilt och i grupp.

  1. Mattila Yrjö (Toim.) Toimeentuloturva. Finva. (2017) s.16–92 och 101-340. Totalt 315 sidor. 4. uppl.
  2. Lagstiftning: Ska tas med till tentamen.

Folkpensionslag 568/2007 So 101

Lag om garantipension 703/2010.

Lag om pension för arbetstagare 395/2006. Pen 101.

Sjukförsäkringslag 1224/2004. So 111.

Lag om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002. Ar 601.

Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 189/2001. Ar 612.

Lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet. 1573/1993. So 124.

Lag om handikappförmåner 570/2007. So 216

Lag om studiestöd 65/1994

Lag om allmänt bostadsbidrag 938/2014. Un 601

Lag om bostadsbidrag för pensionstagare 571/2007. So 103

Ur Lag om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar 459/2015 (Pen 201) följande:

- Avdelning I, Allmänna bestämmelser,
- Avdelning II, Skadefall som ska ersättas,
- Avdelning III, Förmåner,
- Avdelning IV, Hur förmåner verkställs,
- Avdelning V, Försäkringsverksamhet och försäkrings-premier,
- Avdelning VII, Sökande av ändring, omprövning och återkrav.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5.

Kan avläggas genom att:

1) delta i kursen och klara kurstentamen eller

2) som litteraturtentamen.

Universitetslektor Ulrika Krook