Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2019 kl. 09:00 - 3.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 6.11.2019
09:15 - 16:45
fre 8.11.2019
09:15 - 16:45

Material

Kursprogrammet för studieavsnittet som diskuterar medikalisering och diagnosens betydelse i frågor av psykosocial och samhällelig karaktär.
Deltagarna bekantar sig med centrala begrepp och teoribildning kring dem. Kursen presenterar ’case’, exempel på fenomen som socialt arbete möts med och tar ställning till i vardagen. Frågor och problem som påverkar människors liv, betydelsen av det medicinska perspektivet, makten av en diagnos och möjligheterna att agera och hjälpa diskuteras. Hur fördelas makten och resurserna för vård- och stödinsatserna och vem är med och definierar det? Vilken roll har den samhällsvetenskapliga kunskapen?

Kursbeskrivningen

MÅLGRUPP
Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU.

KUNSKAPSMÅL
Efter avlagd studieperiod kan studenten
* redogöra för hur medikaliseringen återspeglas i olika samhällsfenomen och sociala problem på mikro-, meso- och makronivå
* förstå att medikalisering och de-medikalisering är samhällsprocesser som ändrar över tid, som till exempel de-institutionalisering inom funktionshinderområdet och psykiatrin eller medicinsk behandling av beroenden.

TIMING
Introduktionskurser i socialt arbete eller socialpolitik rekommenderas som förkunskaper.

INNEHÅLL
Studieavsnittet består av föreläsningar under två intensiva seminariedagar som förutsätter aktiv närvaro. Till kursen hör gruppuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.

EXAMINATIONSFORM
Kursen ordnas som undervisad föreläsningskurs och avläggs genom att delta i föreläsningar och gruppdiskussioner samt reflektionsdagbok och essä kring kurslitteraturen enligt lärarens anvisningar.

STUDIEMATERIAL
Askheim, Ole Petter (2003). Fra normalisering til empowerment : ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal 2003. (224s.)

Conrad, Peter (2007). The medicalization of society. Baltimore: The John Hopkins University Press. (204s.)

Hallerstedt, Gunilla (2006). Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande. Daidalos. (128s.)

Lindqvist, Rafael; Markström, Urban & Rosenberg, David (2010). Psykiska funktionshinder i samhället : aktörer, insatser, reformer. Malmö : Gleerup. (178s.)

Ray, Mo & Phillips, Judith (2012). Social work with older people. British Association of Social Workers. Palgrave Macmillan. (198s.)

och övrig litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

BEDÖMNINGSMETODER OCH KRITERIER
Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen.

ANSVARIG PERSON
Universitetsläraren i socialt arbete Stina Sjöblom

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

Efter avlagd studieperiod kan studenten

redogöra för hur medikaliseringen återspeglas i olika samhällsfenomen och sociala problem på mikro-, meso- och makronivå

förstå att medikalisering och de-medikalisering är samhällsprocesser som ändrar över tid, som till exempel de-institutionalisering inom funktionshinderområdet och psykiatrin eller medicinsk behandling av beroenden.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: 2-3 läsåret.

Studieavsnittet ordnas: Se uppgifter om respektive tema-avsnitt. Vissa avsnitt kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller motsvarande.

Studieavsnittet består av föreläsningar under två intensiva seminariedagar som förutsätter aktiv närvaro. Till kursen hör gruppuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursen ordnas som undervisad föreläsningskurs och avläggs genom att delta i föreläsningar och gruppdiskussioner samt reflektionsdagbok och essä kring kurslitteraturen enligt lärarens anvisningar.

Askheim, Ole Petter (2003). Fra normalisering til empowerment : ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal 2003. (224s.)

Conrad, Peter (2007). The medicalization of society. Baltimore: The John Hopkins University Press. (204s.)

Hallerstedt, Gunilla (2006). Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande. Daidalos. (128s.)

Lindqvist, Rafael; Markström, Urban & Rosenberg, David (2010). Psykiska funktionshinder i samhället : aktörer, insatser, reformer. Malmö : Gleerup. (178s.)

Ray, Mo & Phillips, Judith (2012). Social work with older people. British Association of Social Workers. Palgrave Macmillan. (198s.)

och övrig litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen.

Introduktionskurser i socialt arbete eller socialpolitik rekommenderas.

Studieavsnittet kan avläggas genom att studenten

Beroende på tema-avsnitt

  • deltar i särskilda intensivkurser med föreläsningar
  • avlägger den genom litteraturtentamen
  • under sin studietid deltar i ett tillräckligt antal socialpolitiskt och vetenskapligt relevanta temadagar, konferenser, symposier etc., anordnade inom högskolan, vid andra enheter vid HU eller andra universitet, och/eller av andra samhällsaktörer, såsom tankesmedjor, organsationer, föreningar. Vid behov kan någon relaterad studieuppgift tillkomma. Närmare information och anvisningar ges av ansvarslärare.

Universitetslärare i socialt arbete Stina Sjöblom