Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
19.11.2019 kl. 08:00 - 9.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 19.12.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

MAAT-021 Maaperätieteen perusteet tai vastaavat tiedot.

Maaperäfysiikan peruskäsitteiden hallinta sekä maan rakenteen muodostumisen ja toiminnallisten vaikutusten ymmärtäminen kasvintuotannon ja ympäristönhoidon kannalta. Kurssin jälkeen opiskelija osaa selittää, miten maan rakenne vaikuttaa veden, kaasujen ja lämmön liikkeisiin sekä maan lujuuteen, osaa kuvata maan rakennetta kuvaavien suureiden tavanomaiset suuruusluokat ja näihin liittyvät yksinkertaiset laskutoimitukset, osaa kuvata viljelymaan rakenteen hoidon perusteet, muokkausjärjestelmät ja yleisimmät rakenneongelmat, osaa tarkastella maan rakenteen merkitystä kasvien kasvulle, eliötoiminnalle ja aineiden kulkeutumiselle maassa sekä vaikutuksia maaperän ympäristöpäästöihin.

Periodi I, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Kurssilla perehdytään maaperäfysiikan perusteisiin ja mittausmenetelmiin sekä alan kirjallisuuteen. Maan rakenteen muodostuminen ja sen kestävyyttä säätelevät tekijät, maan rakenteen vaikutus veden, kaasujen ja lämmön liikkeisiin, viljelymaan muokkausmenetelmät sekä muokkauksen vaikutusmekanismit maan fysikaalisten ominaisuuksien, maan biologisten toimintojen sekä aineiden kulkeutumisen säätelyssä. Kurssi sisältää 8 tuntia ohjattuja harjoitustöitä. Kotitehtäviä.

26 h luentoja, 8 h harjoituksia, 20 h ryhmätyöskentelyä, 80 h itsenäistä työskentelyä. Osallistuminen harjoitustöihin, niistä tehtävä harjoitustyöraportti, kotitehtävät ja loppukuulustelu.

1. Luentokalvot, demomoniste ja muu kurssilla jaettava oppimateriaali.

2. Heinonen R.: Luku 2: Maan rakenne, s. 90-141 teoksessa: R. Heinonen (toim.): Maa, viljely ja ympäristö. 1 painos. WSOY, Porvoo 1992.

3. Håkansson I.: Machinery-induced compaction of arable soils. Incidence-consequences-counter-measures. Swedish University of Agricultural Sciences. Department of Soil Sciences. Reports from the Division of Soil Management. No. 109, 2005. SLU, Uppsala. 153 p. tai I. Håkansson: Packning av åkermark vid maskindrift. Raporter från jordarbetningsavdelningen nr 99, Sveriges Lantbruksuniversitetet, Uppsala 2000. 123 s.

4. Paasonen-Kivekäs M., Peltomaa R., Vakkilainen P. & Äijö H. (toim.): Maan rakenne. Luku 2.8., s. 53-72 teoksessa: Maan vesi- ja ravinnetalous. 2. painos. Salaojayhdistys ry. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä, 2016. www.salaojayhdistys.fi -> julkaisut

5. Schjønning P., van den Akker J. J.H., Keller T., Greve M.H., Lamandé M., Simojoki A., Stettler M., Arvidsson J. & Breuning-Madsen H. 2016. 6 Soil compaction. In: Stolte J., Tesfai M., Øygarden L., Kværnø S., Keizer J., Verheijen F., Panagos P., Ballabio C. & Hessel R. (Eds). Soil threats in Europe: status, methods, drivers and effects on ecosystem services. A review report, deliverable 2.1 of the RECARE project. JRC Technical Reports. EUR 27607 EN; doi:10.2788/488054 (print); doi:10.2788/828742 (online), https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-threats-europe-status-method.... p. 69-78.

Oheislukemistona:

5. Alakukku, L. & Teräväinen, H. 2002. Maan rakenne. Tieto tuottamaan 98. Maaseutukeskusten liitto, MTT. 96 s.

6. Alakukku L., Yli-Halla M., Äijö H., Peltonen S. (toim.) 2017. Peltojen kunnostus. Tieto tuottamaan 143. Pro Agria Keskusten Liitto. 96 s.

Kurssin pakollisia osia ovat osallistuminen harjoitustöihin, niistä laadittava raportti ja loppukuulustelu. Arvioidaan asteikolla 0–5. Hyvin suoritetuista kotitehtävistä voi saada lisäpisteitä. Harjoitustöistä ja kotitehtävistä tulevien lisäpisteiden vaikutus arvosanaan on enintään 20 %.

Yliopistonlehtori Asko Simojoki.

Korvaa opintojakson 817832 (MAA250) Maan rakenne.