Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.3.2020 kl. 08:00 - 22.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 16.4.2020
12:00 - 16:00

Beskrivning

Metsien ekologian ja käytön opintosuunnan opiskelijoille sekä etenkin niille heistä, jotka erikoistuvat maisteriopinnoissaan metsäteknologiaan ja logistiikkaan.

Esitietovaatimuksena kurssien ME-011C ja ME-013D hyväksytty suorittaminen.

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle peruskäsitys ja -käsitteistö tavaralajimenetelmään perustuvasta puunhankinnasta sekä sen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista Suomessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija mm.

  • osaa kuvata ne toimintamallit, menetelmät ja keinot, joilla puuta käyttävä teollisuus saa oikean määrän oikeanlaatuista puutavaraa oikeaan aikaan kustannustehokkaasti (täsmäpuunhankinta).
  • osaa kuvata informaation hallinnan ja toimintojen mukautuvuuden merkityksen nykymuotoisen puunhankinnan ohjauksessa ja kehittämisessä.
  • tuntee tavaralajimenetelmän koneellista puunkorjuuta ohjaavan tiedonsiirtostandardin sisällön sekä osaa laatia ja käyttää kyseistä standardia noudattavia korjuuohjeita.
  • tuntee metsätietyypit ja ja niiden kuntoluokitukset sekä osaa arvioida metsätien kunnostustarvetta ja osaa ehdottaa kunnostuksessa tarvittavia toimenpiteitä.

Periodit II–III. Suositellaan suoriettavaksi toisena lukuvuotena.

Opintojakson tarkastelukohteena on Suomesta ainespuuta hankkivan metsä­teollisuusyrityksen puuhuolto. Opintojaksolla perehdytään puuhuollon kannalta keskeiseen infrastruktuuriin (esim. tieverkko ja kaukokuljetuskalusto), puunhankinnan toimintamalleihin ja niihin vaikuttaviin muutoksiin (digitalisaatio) sekä puutavaran määrän ja laadun hallinnan keinoihin. Asiakaslähtöisen puunhankinnan toteutukseen tutustutaan omakohtaisesti simulointiharjoituksen keinoin.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luennoille (26 h) ja kirjalliseen loppukuulusteluun (3 h), palauttamalla raportti yksilötyönä tehtävästä apteerausharjoituksesta (20 h) sekä esittelemällä ryhmätyön (20 h) tulokset erillisessä purkutilaisuudessa. Lisäksi tarvitaan omatoimista perehtymistä osoitettuihin oppimateriaaleihin (66 h). Arvosana perustuu kirjallisen loppukuulustelun ja harjoitustyön kokonaispisteisiin.

Oppimateriaali koostuu luennoilla esitetystä materiaalista sekä erikseen osoitettavasta oheiskirjallisuudesta ja muusta materiaalista (mm. harjoitustyössä tarvittava sovellus ja aineistot).

Arvioidaan asteikolla 0–5 kirjallisen loppukuulustelun ja henkilökohtaisen harjoitustyön perusteella.

Opetus suomeksi. Teaching in Finnish.

Yliopistonlehtori Veli-Pekka Kivinen

Korvaa opintojakson 83837 (METEK114) Metsäteollisuuden puuhuolto 5 op.