Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.7.2018 kl. 08:00 - 1.8.2018 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 10.8.2018
09:00 - 12:00

Beskrivning

M3h hela kursen

De studerande måste ha genomfört undervisningen i studieavsnitten Frisk och sjuk vävnad hösten 2015 och Patologi 1 våren 2017.

Patologin ger de studerande en uppfattning om sjukdomarnas uppkomst, utveckling, karaktär, om principerna för diagnostiken som baserar sig på vävnads- och cellprov samt om sjukdomarnas följder. Patologin indelas i allmän patologi och organpatologi. Undervisningen under kursen betonar det kliniska arbetet och organpatologi. En del av undervisningen i patologi integreras i senare klinikundervisning.

ALLMÄN PATOLOGI

Undervisningen i patologi omfattar grundläggande kunskaper om olika sjukdomar. Allmän patologi behandlar medicinska grundbegrepp och sjukdomarnas etiologi, patogenes, patologiska anatomi och följder med betoning på cell- och molekylbiologiska mekanismer och kausala faktorer med anknytning till arv och miljö. Den allmänna onkologin fäster uppmärksamhet vid tumörers etiologi, utveckling, biologiska egenskaper, morfologi och klassificering. Allmän patologi bildar basen för kunskapen om olika sjukdomar och förbereder studenterna för det kliniska stadiet.

ORGANPATOLOGI

Organpatologi utreder sjukdomarnas utveckling i olika organ och vävnader, sjukdomarnas karaktär, diagnostiska vävnads- och cellförändringar och deras samband med etiologiska faktorer, symptom, röntgen- och laboratorieundersökningar samt anamnes och status. Samtidigt försöker man att inom ramen för den kliniska patologin ge en grundlig uppfattning om patologins undersökningsmetoder (obduktion, biopsi och cellprover, elektronmikroskopi, flödescytometri, immunhistokemi samt andra cell- och molekylbiologiska metoder).

Efter kursen behärskar de studerande

- patologins centrala begrepp och termer

- patologins och patofysiologins centrala mekanismer i samband de allmännaste sjukdomarna

- de viktigaste makroskopiska och mikroskopiska organförändringarna i samband med de vanligaste sjukdomarna

- de viktigaste undersökningsmetoderna inom patologin, varför de används och deras begränsningar

- kan skriva en remiss till patologiskanatomisk undersökning och medicinsk obduktion

- kan tolka ett patologiskt anatomiskt utlåtande

- förstår sin kompetens begränsningar och kan konsultera vid behov.

- Detaljerade kunskapsmål och kärnsubstansanalys finns på Moodle.

Kursen riktar sig i första hand till studerande som inlett sina studier hösten 2015 eller senare.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och obduktioner. Kursen omfattar också integrerad amfi-undervisning i samarbete med radiologiska kliniken.

- Föreläsningar 11 timmar höstterminen 2017

- Gruppundervisning 2 x 2 timmar

- Obduktioner 3 x 2 timmar höstterminen 2017

- Obduktionsdemonstrationer 11x 2 timmar höstterminen 2017

- Patologi 1 tentamen 3 timmar (höstterminen 2017)

Innehåll:

Lagstiftning

Histopatologiska och cytologiska prover, korrekt insändning och hantering

Tolkning av PAD-utlåtandet

Histologins och cytologins betydelse

Vävnadsskador och läkning

Hemodynamik

Cancerbiologi

Ateroskleros och vaskuliter

Åldrande

Inflammatoriska sjukdomar

Miljö- och livsstilssjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Lungsjukdomar

Matsmältningskanalen

Lymfom och leukemi

Nervsystemet och muskulaturen

Urologiska sjukdomar

Endokrinologiska sjukdomar

Gynekologiska sjukdomar

Bröstkörtelns sjukdomar

Stödjevävnadssjukdomar

Barnsjukdomarnas patologi

Hudsjukdomspatologi

Huvudets och halsens patologi

Länk till kärnsubstansen.

Studiematerial publiceras på Moodle.

Robbins Basic Pathology 9th ed. eller nyare (i tillämpliga delar). Inte sidorna: 215-244, 269-301 och 308-326 (sidnumreringen enligt 9 upplagan).

Bredvidläsning: Patologia (Duodecim) 2012 eller nyare (i tillämpliga delar). Kumar, Abbas, Fausto, Aster: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th ed. 2015 (i tillämpliga delar).

Föreläsningar, obligatorisk obduktions- och gruppundervisning samt tentamina

Obduktionstentamen (godkänd/underkänd) samt patologi 2-tentamen (skriftlig) höstterminen 2017.

Patologi 2-tentamen utgör 50 % av slutvitsordet i patologi, bedömningsskalan 0–5.

Obduktionstentamen godkänd/underkänd

Patologi

Kliniska läraren Mikko Mäyränpää, tfn 050-4271911, mikko.mayranpaa@helsinki.fi

Kliniska läraren Liisa Myllykangas, tfn 050-4271913, liisa.myllykangas@helsinki.fi

Kliniska läraren Helena Leijon (svenska studielinjen), tfn 050 4271917, helena.leijon@hus.fi

Föreläsningar på finska, eventuellt delvis på svenska. Gruppundervisning ordnas också på svenska (svenska studielinjen).

Kursmaterialet publiceras på Moodle.

Det är möjligt att skriva tentamen på omtentamensdagarna. Kontrollera datumen på studiebyrån. Man måste anmäla sig till omtentamina.

Anmälan till studieavsnittet måste göras i WebOodi. Det är en förutsättning för att få en påteckning för studieavsnittet.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och obduktioner. Kursen omfattar också integrerad amfi-undervisning i samarbete med radiologiska kliniken.

- Föreläsningar 11 timmar

- Gruppundervisning 2 x 2 timmar

- Obduktioner 6 timmar

- Obduktionsdemonstrationer 22 timmar

- Tentamen 3 timmar

- Självständiga studier 55 timmar

- Totalt 101 timmar

Ersätter delvis den tidigare kursen i patologi (30400, 6,3 sp)

Ersätter kursen Patologins grunder som ordnades hösten 2016 (3,5 sp).