Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.5.2019 kl. 08:00 - 31.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 9.8.2019
08:30 - 11:30

Beskrivning

M3h hela kursen

Den obligatoriska undervisningen på kursen ”Frisk och sjuk vävnad” hösten 2017 och på kursen ”Patologi 1” våren 2019 ska vara genomförd.

Patologin ger de studerande en uppfattning om sjukdomarnas uppkomst, utveckling, karaktär, om principerna för diagnostiken som baserar sig på vävnads- och cellprov samt om sjukdomarnas följder. Patologin indelas i allmän patologi och organpatologi. Undervisningen under kursen betonar det kliniska arbetet och organpatologi. En del av undervisningen i patologi integreras i senare klinikundervisning.

ALLMÄN PATOLOGI

Undervisningen i patologi omfattar grundläggande kunskaper om olika sjukdomar. Allmän patologi behandlar medicinska grundbegrepp och sjukdomarnas etiologi, patogenes, patologiska anatomi och följder med betoning på cell- och molekylbiologiska mekanismer och kausala faktorer med anknytning till arv och miljö. Den allmänna onkologin fäster uppmärksamhet vid tumörers etiologi, utveckling, biologiska egenskaper, morfologi och klassificering. Allmän patologi bildar basen för kunskapen om olika sjukdomar och förbereder studenterna för det kliniska stadiet.

ORGANPATOLOGI

Organpatologi utreder sjukdomarnas utveckling i olika organ och vävnader, sjukdomarnas karaktär, diagnostiska vävnads- och cellförändringar och deras samband med etiologiska faktorer, symptom, röntgen- och laboratorieundersökningar samt anamnes och status. Samtidigt strävar man efter att inom ramen för klinisk patologi ge en grundlig och personlig uppfattning om patologiska forskningsmetoder (tolkning av vävnads- och cellprover med mikroskop, analys av prover på molekylnivå, obduktioner).

Efter kursen behärskar de studerande

- patologins centrala begrepp och termer

- patologins och patofysiologins centrala mekanismer i samband de allmännaste sjukdomarna

- de viktigaste makroskopiska och mikroskopiska organförändringarna i samband med de vanligaste sjukdomarna

- de viktigaste undersökningsmetoderna inom patologin, varför de används och deras begränsningar

- kan skriva en remiss till patologiskanatomisk undersökning och medicinsk obduktion

- kan tolka utlåtanden som getts av en patolog

- förstår sin kompetens begränsningar och kan konsultera vid behov.

- Kärnsubstansanalys på Moodle

Höstterminen 2019, augusti–december. Ett detaljerat schema publiceras på Moodle under sommaren 2019.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och obduktioner. Kursen omfattar också integrerad amfi-undervisning i samarbete med radiologiska kliniken.

- Föreläsningar 11 timmar

- Gruppundervisning 2 x 2 timmar

- Obduktioner 3 x 2 timmar

- Obduktions-/falldemonstrationer 10 x 2 t

- Patologi 1 tentamen 3 timmar (höstterminen 2017)

Innehåll:

Lagstiftning

Sändning och behandling av vävnads- och cellprover

Tolkning av PAD-utlåtandet

Histologins och cytologins betydelse

Vävnadsskador och läkning

Hemodynamik

Cancerbiologi

Ateroskleros och vaskuliter

Åldrande

Inflammatoriska sjukdomar

Miljö- och livsstilssjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Lungsjukdomar

Matsmältningskanalen

Lymfom och leukemi

Nervsystemet och muskulaturen

Urologiska sjukdomar

Endokrinologiska sjukdomar

Gynekologiska sjukdomar

Bröstkörtelns sjukdomar

Stödjevävnadssjukdomar

Barnsjukdomarnas patologi

Hudsjukdomspatologi

Huvudets och halsens patologi

Länk till kärnsubstansen.

Studiematerial publiceras på Moodle.

Robbins Basic Pathology 10th ed. (Inte följande sidor: 1-30, 243-272, 299-333 och 341-360) (sidnumrering enl. den 10:e upplagan).

Bredvidläsning: Patologia (Duodecim) 2012 eller nyare (i tillämpliga delar). Kumar, Abbas, Fausto, Aster: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th ed. 2015 (i tillämpliga delar).

Föreläsningar, obligatorisk obduktions- och gruppundervisning samt tentamina

Obduktionstentamen (godkänd/underkänd) samt patologi 2-tentamen (skriftlig) höstterminen 2017.

Patologi 2-tentamen utgör 50 % av slutvitsordet i patologi, bedömningsskalan 0–5.

Obduktionstentamen godkänd/underkänd

Patologi

Kliniska läraren Mikko Mäyränpää, tfn 050-4271911, mikko.mayranpaa@helsinki.fi

Kliniska läraren Liisa Myllykangas, tfn 050-4271913, liisa.myllykangas@helsinki.fi

Kliniska läraren Helena Leijon (svenska studielinjen), tfn 050 4271917, helena.leijon@hus.fi

Föreläsningar på finska, eventuellt delvis på svenska. Gruppundervisning ordnas också på svenska (svenska studielinjen).

Kursmaterialet publiceras på Moodle.

Det är möjligt att skriva tentamen på omtentamensdagarna. Kontrollera datumen på studiebyrån. Du måste anmäla dig till alla tentamina senast 10 dagar före tentamen.

Anmälan till studieavsnittet måste göras i WebOodi. Det är en förutsättning för att få en påteckning för studieavsnittet.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och obduktioner. Kursen omfattar också integrerad amfi-undervisning i samarbete med radiologiska kliniken.

- Föreläsningar 11 timmar

- Gruppundervisning 2 x 2 timmar

- Obduktioner 6 timmar

- Obduktions-/falldemonstrationer 20 t

- Tentamen 3 timmar

- Självständiga studier 55 timmar

- Totalt 97 timmar

Mikko Mäyränpää

Ersätter delvis den tidigare kursen i patologi (30400, 6,3 sp)

Undervisningen i patologi ges integrerat i M1/O1 studieavsnittet 375001 Frisk och sjuk vävnad (patologins andel är 1 sp) samt på de kliniska kurserna i form av undervisning i organpatologi och KPK-undervisning.