Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.5.2019 kl. 08:00 - 1.6.2019 kl. 23:59

Beskrivning

M3

krävs inte

EBM-kunskapsmål

 • Du kan självständigt söka information från centrala databaser (t.ex. PubMed, Käypä hoito, Dynamed, McMaster, Cochrane) 1A
 • Du kan tillämpa PICO/PIVO-frågor för informationssökning, 1A
 • Du kan tolka riskförhållanden, oddskvot, konfidensintervall och p-värden, 1A
 • Du kan tillämpa GRADE-klassificeringen och forskningsresultatens hierarki, 1A
 • Du kan tolka meta-analysers resultat (forest-plot) och heterogenitet, 1A
 • Du kan räkna ut NNT, 1A
 • Du kan nyttja systematiska checklistor (t.ex. CASP-frågor) för att kritiskt bedöma forskningsresultat, 1A
 • Du förstår begreppen absolut risk och relativ risk, 2B
 • Du förstår principerna för randomiserat kontrollerade studier (RCT): randomisering, blindförsök, intention to treat, 2B
 • Du förstår principerna för och skillanderna mellan olika typer av översikter och meta-analyser, 2B
 • Du känner till sannolikhetskvot och ROC-analys, 3C
 • Du kännet till begreppet förväxlingsfaktor, 3C
 • Du känner till allmänna förväxlingsfaktorer och felkällor i medicinska studier, 3C
 • Du behärskar de centrala begrepp som används för att beskriva patientens prognos, 3C
 • Du förstår den diagnostiska tankeprocessen och nyckeltal (exakthet, sensibilitet), 2B
 • Du förstår de centrala riktlinjerna för bedömning av orsakssamband, 2B
 • Du känner till och kan tillämpa sannolikhetskvot i diagnostiken, 2B
 • Du kännet till begreppet förväxlingsfaktor, 3C
 • Du känner till allmänna vilseledande faktorer och felkällor i medicinska studier, 3C
 • Du behärskar de centrala begrepp som används för att beskriva patientens prognos, 3C

halva kursen under M3h, halva under M3v

Evidensbaserad medicin betraktar patientens behandlingsmöjligheter ur den forskningsbaserade kunskapens perspektiv. Evidensbaserad medicin nyttjar klinisk epidemiologi som undersöker följande frågor:

 • Hurdana forskningsresultat är pålitliga?
 • När är en diagnos bättre än en gissning?
 • Hur utvecklar läkare sitt diagnostiska tänkande?
 • Hur väljer man den lämpligaste behandlingsmetoden för varje patient utgående från forskningsresultat?
 • Hur ser sjukdomens förväntade utveckling och prognos ut?
 • Vilka faktorer orsakar sjukdomar?
 • Hur kan man förebygga sjukdomar?

Undervisningens innehåll

EBM-undervisningens grundläggande teman är informationssökning, diagnos, behandling och risk/prognos.

5 x seminarie- eller gruppundervisning (närvaro obligatorisk) + tentamen = 3,0 sp

därtill 1–4 frivilliga undervisningstillfällen

Undervisningens teman

Grunderna i EBM: evidensbaserat tänkande + PIVO

Diagnos: användningen av diagnostiska test och tolkning

Cohort: kohortundersökningar och förväxlingsfaktorer

Risk: absolut risk och relativ risk, orsakssambandens grunder

RCT: förmågan att tolka, förstå och bedöma kliniska prov (särskilt RCT)

Metaanalys: förmågan att tolka, förstå och systematiskt bedöma översikter och metaanalyser

God medicinsk praxis i praktiken: patientens evidensbaserade undersöknings- och behandlingsprocess

Förhandsuppgifter hör till vissa undervisningstillfällen

Före undervisningstillfällena Cohort, RCT och Metaanalys ska de studerande läsa det teoretiska materialet på förhand och göra en fördjupande obligatorisk förhandsupgift som lämnas in enligt lärarens anvisningar före undervisingstillfället. De studerande ska ta med sig förhandsuppgiften till undervisningstillfället, där man går igenom dem gemensamt.

På undervisningstillfällena övar sig de studerande i systematisk informationssökning i databaser och bedömer tillsammans vetenskapliga originalstudier som anknyter till undervisningens tema.

Kurssi suoritetaan tekemällä ennakkotehtävät hyväksytysti ja osastumalla aktiivisesti opetuksiin.

Matti Uhari ja Pentti Nieminen: Epidemiologia ja biostatistiikka, Kustannus Oy Duodecim

teoretiskt bakgrundsmaterial som delas ut för undervisningstillfällena (Moodle)

Kompletterande material:

Gosall & Gosall, The Doctor’s Guide to Critical appraisal

Följande studieprestationer krävs:

Förhandsuppgifterna inlämnade, närvaro vid alla obligatoriska undervisningstillfällen (eller ersättande hemuppgift), sluttentamen godkänd.

Sluttentamen ordnas ca en månad efter avsnittet M3h–M3v. Omtentamen ordnas vid behov 1–2 månader efter det egentliga slutförhöret.

Bedömningen baserar till 100 % på slutförhöret, bedömningsskala 0–5, 0=underkänd.

Ansvarig lärare: Anna Keski-Rahkonen, anna.keski-rahkonen@helsinki.fi, Clinicum, Avdelningen för folkhälsovetenskap

Kontaktperson: Taru Suppula taru.suppula@helsinki.fi

Undervisning på finska och till vissa delar på svenska, förhandsuppgifterna kan skrivas på finska eller svenska, en del av studiematerialet finns på engelska, tentamen på finska och svenska. EBM-kursens material finns på Moodle.

Förhandsuppgifter 3-4 x 1-2 timmar. Undervisning: 2–3 timmar + 7.

Studiepoäng 3,0

ersätter det tidigare studieavsnittet 35009 Evidence Based Medicine

Ersätter fr.o.m. 1.8.2017 studieavsnittet 375053 Evidence Based Medicine 2,5 sp