Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
8.5.2017 kl. 00:05 - 31.7.2017 kl. 23:55

Beskrivning

Grundexamensstuderande ML, årskurs M3–4

Den obligatoriska undervisningen i M3h Introduktionskurs i kirurgi och inre medicin (kod i WebOodi/Sisu) 375018 samt godkänt i introduktionskursens tentamen.

Studenten lär sig identifiera och diagnostisera de vanligaste endokrina problemen och behärskar huvuddragen i behandlingen av dem.

Studenten lär sig identifiera och diagnostisera diabetes typ 1 och 2 samt sekundär diabetes. Målet är att studenten ska behärska huvuddragen i behandlingen av diabetes.

Studenten vet hur fetma behandlas i huvuddrag och hur vårdkedjan ser ut: vad sköter primärvården respektive den specialiserade sjukvården.

Studenten känner till huvuddragen i sjukhuspatienters näring.

Studenten vet hur fetma, diabetes och osteoporos förebyggs i stora drag.

Se även kärnämnesanalysen på Moodle: https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997351

M3h–M4v. Ett mer detaljerat schema blir klart under läsåret och publiceras på Moodle (MED-37_Endokrinologia).

Allmän endokrinologi:

Seminariet Endokrina systemets grunder, 2 h

Seminariet Laboratorieundersökningar kopplade till endokrinologi och diabetes, 2 h

Inledande tentamen och interaktiv genomgång, 2 h

Seminariet Endokrinologi för allmänläkare, 2 h

Seminariet Hypogonadism, 2 h

Seminariet Klinisk farmakologi, 2 h

Seminariet Endokrin kirurgi, 2 h

Typ 1 och 2 diabetes:

T1D, gruppundervisning, 2 h

Diabetesskötare och fotvårdare, 2 h

CBL Akuta komplikationer i samband med diabetes, 2 h

CBL Kroniska komplikationer i samband med diabetes, 2 h

CBL Egna T2D-patienter, 2 h

Seminariet T1D, 2 h

Seminariet Metabola syndromet, typ 2 diabetes och fettlever, 2 h

Seminariet T2D-läkemedelsbehandling, 2 h

Fetma, viktkontroll och näring:

Seminariet Fetma och viktkontroll, 2 h

CBL Näring och motionsanamnes, 2 h

Seminariet Sjukhuspatientens näring, 2 h

Gruppundervisning på fetmapoliklinik, 3 h

Gruppundervisning på kliniken för ätstörningar, 3 h

Problem med sköldkörteln:

Gruppundervisning, 2 h

CBL Sköldkörteln, 4 h

Behandlas också delvis av Endo KPK (om tumörer i sköldkörteln)

Sjukdomar i hjärnbihanget:

Gruppundervisning, 2 h

Binjuresjukdomar:

Gruppundervisning, 2 h

Osteoporos:

CBL Osteoporoosi, 4 h

Vätske- och elektrolytbalans:

Seminariet Vätske- och elektrolytbalans, 2 h

Seminariet Vätskebehandling i praktiken, 2 h

Integrerad undervisning:

Endokrin KPK, endokrinologi, onkologi, patologi, 2 h

Obligatorisk litteratur: Cecil´s Essentials of Medicine (patogenes), Lääkärin käsikirja (finsk forsknings- och vårdpraxis), material på Moodle (materialet för förhandsuppgifterna och kontaktundervisningen), God medicinsk praxis-översikterna Lihavuus (aikuiset), Diabetes och Osteoporoosi.

Rekommenderad litteratur: Endokrinologia, Kustannus Oy Duodecim 2009; Therapia Fennica, Kandidaattikustannus, 2015; andra relaterade God medicinsk praxis-översikter, Akuuttihoito-opas, Kustannus Oy Duodecim, nyaste upplagan.

Deltagande i den inledande tentamen, kontaktundervisningen samt en skriftlig sluttentamen i slutet av avsnittet. Studenterna undersöker en patient med typ 2 diabetes i par eller grupper på tre före CBL-undervisningen i T2D och skriver en sjukjournal inklusive egen vårdplan, som ska returneras till CBL-läraren i T2D innan undervisningen inleds.

All kontaktundervisning (gruppundervisning, seminarier, CBL, inledande tentamen) är obligatorisk. Enstaka force majeure-frånvaro, t.ex. på grund av plötsligt sjukdomsfall, kan ersättas enligt lärarens/den ansvarigas omdöme (fakultetens gällande regler för frånvaro under grundundervisning följs).

Vitsordet utgörs till 100 procent av vitsordet för sluttentamen på skalan 0–5, där 0 är underkänt. (Man kan inte bli underkänd i den inledande tentamen, men det är möjligt att få 5 poäng för den. Dessa poäng adderas till poängen för sluttentamen). För godkänt vitsord i sluttentamen krävs 55 procent rätt, dvs. 66/120 poäng.

Sluttentamen äger rum under den sista fredagseftermiddagen då avsnittet ges.

De allmänna tentamensdagarna meddelas på Moodle och en obligatorisk anmälan ska göras i WebOodi.

Ansvarig: Heikki Koistinen (heikki.koistinen@helsinki.fi), klinisk lärare

Kontaktperson: Tiina Nissinen (ext-tiina.nissinen@hus.fi), studiekoordinator

Helsingfors universitet / Medicinska fakulteten / Clinicum https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten

Undervisningen ges huvudsakligen på finska. En del gruppundervisning kan ges på svenska beroende på tillgången till svenskspråkiga lärare.

Studenterna måste anmäla sig till undervisningen i WebOodi. Anmälan förutsätts för att studenten ska kunna delta i undervisningen, få en påteckning för studieprestation, få användarrättigheter till HNS-patientdatasystem och för giltiga användarkoder.

Moodle https://moodle.helsinki.fi/?lang=sv_fi används under studieavsnittet och där kan man bl.a. finna mer exakta lärandemål och studiematerial för avsnittet.

Studieavsnittet omfattar undervisning/praktik på HNS-sjukhus och därför kräver HNS att studenterna är vaccinerade enligt HNS gällande anvisningar. Anvisningarna finns på Medicinska fakultetens sidor i Flamma: flamma.helsinki.fi/fi/HY292641.

Inledande tentamen och interaktiv genomgång, 2 h

Undervisning i små grupper, 5 x 2 h = 10 h

Undervisning i små grupper på poliklinik för ätstörningar och fetma, 2 x 3 h = 6 h

Seminarier, 14 x 2 h =28 h

CBL (=case based learning) 6 gånger, sammanlagt 16 h

Kontaktundervisning, sammanlagt 62 h

Självständiga studier (inklusive förhandsuppgifter inför kontaktundervisning), 73 h

Sammanlagt 135 h

Studenten ska ha genomfört den inledande tentamen, gruppundervisningen, seminarierna, CBL, undervisningen på poliklinikerna och KPK, samt ha undersökt en egen patient med typ 2 diabetes innan hen kan delta i undervisningen i studieavsnitten M4v Klinisk tjänstgöring, M5 Obstetrik och gynekologi, Pediatrik, Öron-, näs- och halssjukdomar samt Allmänmedicin.

Detta studieavsnitt MED-37 Endokrinologi, diabetes och näring, 5 sp, ersätter 1.8.2017 i sin helhet studieavsnittet Endokrinologi, diabetes och näring, 5,5 sp kod 375023