Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.5.2019 kl. 08:00 - 17.4.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Femte årets ML-studerande. Årskursen indelas i 4 delar, varav 2 genomförs på höstterminen och 2 på vårterminen.

  • 375018 Kirurgian ja sisätautien johdantokurssi
  • MED-34 Rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia
  • MED-35 Onkologia, hematologia ja reumatologia
  • MED-36 Vatsan alueen ongelmat
  • MED-37 Endokrinologia, diabetes ja ravitsemus
  • MED-38 Neurologia ja neurokirurgia
  • MED-39 Psykiatria
  • MED-35 Tules-Trauma-plastiikka

Efter kursen ska de studerande kunna:

· behandla akuta sjukdomsfall hos barn.

· ta emot ett barn och familjen, intervjua barn i olika åldrar och undersöka dem.

· barnets normala tillväxt och utveckling och känna igen risker och störningar.

· identifiera de vanligaste barnsjukdomarna och behandla dem.

Kunskapsmålen beskrivs i detalj i kärnsubstansanalysen som finns på Moodle.

Undervisningen är i regel vardagar kl. 8–16.30, men jourundervisning kan också förekomma på kvällen och slutar senast kl. 22.

Kursen innehåller seminarier ca 68 h, klinisk och annan gruppundervisning ca 70 h, förberedelser ca 62 h och självständiga studier ca 130 h.

Kursen genomförs som självständiga studier, deltagande i seminarier, gruppundervisning och praktiska övningar. På kursen används metoden omvänt klassrum; studenterna ska förbereda sig för varje undervisningstillfälle på förhand. Kursen börjar med en inledande tentamen. Ingen blir underkänd i tentamen och man kan inte ta om den. För att få godkänt i sluttentamen måste man ha minst 60 % rätt. Maximipoängen fastställs skilt för varje tentamen. Närmare anvisningar finns på Moodle.

Läroböcker: Lastentaudit Rajantie m.fl. 6. uppl., 2016, Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria Kumpulainen m.fl. 1. uppl., 2016 till vissa delar, Lastenneurologia, Pihko m.fl. 1. uppl., 2014, kapitlet om barnkirurgi i boken Lastentaudit, övrig litteratur meddelas senare. Studenterna får också material på Moodle i samband med undervisningen och de uppmanas att själva söka information i bl.a. Terkkos samlingar. I de interaktiva mass- och gruppundervisningen framkommer också källor mm. som studenterna förväntas sätta sig in i.

Kurssi suoritetaan omatoimisella opiskelulla, osallistumalla massa- ja ryhmäopetuksiin, käytännön harjoitteluihin sekä tekemällä opetuksiin liittyviä tehtäviä. Jokaiseen opetukseen valmistaudutaan etukäteen. Kurssin alussa on alkukuulustelu, joka on oppimistapahtuma. Kurssin lopussa on kuulustelu, jonka hyväksymisraja on noin 60 % maksimipisteistä, ja määritetään kuulustelukohtaisesti. Palaute kerätään weboodilla ja Moodlessa sekä palautekeskustelussa. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan opintojakson Moodle-sivulla.

Kursens vitsord fastställs utgående från sluttentamen, den inledande tentamen och den formativa bedömningen under kursens gång. Om sluttentamen genomförs vid någon annan tidpunkt än i slutet av kursen grundar sig slutvitsordet endast på slutförhöret. Studieprestationerna bedöms med skalan 0–5, 0=underkänd. Närmare anvisingar finns på Moodle.

Undervisningsspråken är finska och svenska, materialet är till vissa delar på engelska.

Ersätter de tidigare studieavsnitten Lasten ja nuorten terveys ja sairaudet 34600 (Pediatrik) och Lastenpsykiatria sekä Lasten terveys 375030 (Barnpsykiatri och Barnets hälsa).

13 sp = 337,5 timmar. En del av undervisningen inräknas i studiepoängen för andra studieavsnitt.

Massundervisning 18 st: förberedande studier ca 21 timmar, kontaktundervisning ca 64 timmar, självständiga studier ca 30 timmar.

Gruppundervisning: förberedande studier ca 70 timmar, kontaktundervisning ca 70 timmar, självständiga studier ca 40 timmar.

Jourundervisning 7-10 timmar. Praktikperiod 40 timmar (Barnets hälsa eller Obstetrik).

Förberedelser för tentamen ca 40 timmar.

Tentamen 1,5 timmar + 3 timmar.

Korvaa aiemmat opintojaksot Lasten ja nuorten terveys ja sairaudet 34600 sekä Lastenpsykiatria sekä Lasten terveys 375030