Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.10.2017 kl. 00:00 - 16.11.2017 kl. 00:00

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 23.11.2017
10:00 - 12:00

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen molekyylibiotieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso ei edellytä pakollisia aiempia opintoja. Opetus rakentuu lukiotason kemian, etenkin orgaanisen kemian, osaamisen pohjalta.

Tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehitystä tukevat MOLE-212 Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi (5 op) sekä myöhemmät biokemian taitoja syventävät ja soveltavat opintojaksot kuten:

  • MOLE-104 Solubiologia 5 op
  • MOLE-204 Proteiinit ja entsyymit 5 op
  • MOLE-214 Molekyylibiotieteiden syventävä harjoitustyökurssi 5 op
  • Opintojakson aikana opiskelija oppii jatkuvasti kasvavan biokemian tutkimustiedon taustalla vaikuttavat yleiset kemialliset ja fysikaaliset periaatteet sekä terminologian, joka mahdollistaa alan tieteellisen kirjallisuuden lukemisen.
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, että solun makromolekyylit, kuten nukleiinihapot ja proteiinit, koostuvat yhteen liitetyistä pienemmistä rakenneosista ja ymmärtää, miten tämä synteesistrategia mahdollistaa valtavan molekyylien toiminnan ja vuorovaikutuksen monimuotoisuuden solussa.
  • Opiskelija osaa ryhmitellä makromolekyylejä sekä rakenteensa että toimintansa puolesta ja ymmärtää, minkälaisen toimintaympäristön solu ja sen kalvorakenteet luovat makromolekyylien toiminnalle.
  • Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee biokemian perusteet riittävän laajasti osallistuakseen biokemian taitoja syventäviin ja soveltaviin opintojaksoihin.

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuotena.

Opintojakso järjestetään I periodilla.

  • Opintojakson ydinainesta ovat proteiinien, nukleiinihappojen, lipidien ja hiilihydraattien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toiminnan perusperiaatteet, sekä niihin liittyvä terminologia.
  • Makromolekyylien toiminta biologisessa toimintaympäristössään solussa ja eristettyinä molekyyleinä biokemian tutkimuksessa ovat keskeistä sisältöä.
  • Opintojakso tarjoaa johdannon proteiinisynteesiin sekä eläin- ja kasvisolun energia-aineenvaihduntaan.

Kurssikirja: Moran, Horton, Scrimgeour, Perry, Rawn: Principles of Biochemistry (viides painos), Pearson International Edition.

Harjoitustehtäviä sekä vapaaehtoinen oppimista tukeva aineisto jaetaan Moodlen kautta opintojakson opiskelijoille.

Opettaja antaa kutakin luentoa vastaavat kurssikirjan sivut luentorungon yhteydessä Moodlessa. Luentokalvot jaetaan Moodlen-kautta, omien luentomuistiinpanojen tekeminen on suositeltavaa. Kurssikirjan lukeminen ja omatoiminen työ on oleellinen osa kurssisuoritusta. Opintojakson aikana käytetään luentokohtaisesti valittuja oppimista aktivoivia ja vuorovaikutusta lisääviä menetelmiä ja hyödynnetään verkkomateriaaleja. Opintojakson aikana toteutettavat harjoitustehtävät on suunniteltu edistämään opitun tiedon sisäistämistä ja soveltamista.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana määräytyy tentin perusteella. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään puolet pisteistä tentistä.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opintojakso koostuu luennoista, joille osallistumista suositellaan, sekä opintojakson lopuksi järjestettävästä tentistä. Luento-opetuksen lisäksi lähiopetuskertoja käytetään luennoilla opitun kertaamiseen ja syventämiseen harjoitustehtävien avulla.

Yliopistonlehtori Tuomas Haltia, yliopistonlehtori Kristiina Mäkinen

Opintojakso korvaa kurssit 529381 Molekyylibiologia TAI 529301 Solu- ja molekyylibiologia I.