Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studenter i MSV.

Studieavsnittet kan avläggas efter att forskningsplanen för pro gradu avhandlingen är godkänd

Målen med studieavsnittet är att studenten utvecklar de färdigheter som behövs för att i praktiken kunna slutföra ett akademiskt forskningsprojekt från forskningsidé till slutrapport. Efter avslutat studieavsnitt kan studenten:

  • beskriva och motivera sitt val av forskningsmetod med tanke på den frågeställning som studenten valt för pro gradu arbetet
  • diskutera och kritiskt granska metodens paradigmatiska utgångspunkter och positionera metoden inom samhällsvetenskaperna
  • beskriva och förstå forskningsetiska aspekter förknippade med metoden
  • genomföra en vetenskaplig undersökning med hjälp av metoden samt presentera resultat och analysera resultaten
  • förstå hurudana slutsatser man kan göra på basen av forskningsresultaten

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I samband med magisterseminarium I eller II.

Studieavsnittet ordnas: Första årets vårtermin eller andra årets hösttermin.

Kursen förutsätter självstudier med stöd av handledaren för pro gradu arbetet och universitetslektorn i metoder. Till arbetssätten hör litteratursök, att bekanta sig med minst tre doktorsavhandlingar som använt sig av den valda metoden, att skriva metodkapitlet för pro graduavhandlingen, att presentera sin metod på Forskningsseminarium, samt en fördjupande essä som positionerar metoden inom samhällsvetenskaplig forskning. Kursen avläggs i samband med Forskningsseminarium I eller II.

Studenten väljer själv litteratur och avhandlingar som hen bekantar sig med, och får litteraturen godkänd av professorn i vetenskapsområdet.

Professorn i vetenskapsområdet tillsammans med universitetslektorn i metoder.