Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
22.2.2018 kl. 09:00 - 14.3.2018 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för magisterstudenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i KSV prioriteras.

Övriga kurser inom vetenskapsområdet journalistik och kommunikation.

Övriga kurser i Genusmodulen i MSV.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och analytiskt diskutera begreppen och frågeställningarna inom forskningsområdet genus, journalistik och kommunikation
  • beskriva och ge exempel på genusteoretiska och intersektionella perspektiv på medieinnehåll och mediebruk
  • beskriva och analytiskt diskutera journalistikens och kommunikationens utveckling i genusperspektiv
  • beskriva och analytiskt diskutera hur genus konstrueras i journalistikens personbeskrivningar

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Magisterstudienivå.

Studieavsnittet ordnas: Ingen kurs ordnas läsåret 2016–2017. Kursen kan tenteras på allmän tentamensdag.

1 Mediers känsla för kön. Feministisk medieforskning 2015 (red.) Anja Hirdman & Madeleine Kleberg. Nordicom.

2 Mannila, Saga 2017: Women and men in the news. Report on gender representation in Nordic news content and the Nordic media industry. Nordic Council of Ministers. TemaNord 20017:527. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092200/FULLTEXT01.pdf

3 Richardson, Niall & Wearing, Sadie 2014: Gender in the Media. Palgrave Macmillan.

4 Ross, Karen 2017. Gender, Politics, News: A Game of Three Sides. Wiley-Blackwell.

5 Siivonen, Jonita 2007. Personporträttet som tidningsgenre. En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön. s. 253–398. Helsingfors universitet. SSKH Skrifter 25.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Anvisningar för tentamen Fakultetstentamina hålls i Porthanias föreläsningssalar (Universitetsgatan 3). Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig. Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker. Mobiltelefoner ska vara avstängda. Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet. Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar på allmän tentamensdag, eller om möjligt i examinarium, litteraturen i punkterna 1–5.

b) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, gruppövningar och individuella arbeten) de år som den ges i form av närstudier.

Universitetslektorn i svenska, särskilt mediespråk.