Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.11.2019 kl. 09:00 - 4.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 14.12.2019
09:00 - 13:00

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter i MSV. Studenter med statskunskap med förvaltning som vetenskapsområde antas i första hand.

Kursen är obligatorisk för studenter i MSV med statskunskap med förvaltning som vetenskapsområde

Avlagd kandidatexamen

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå och tillämpa centrala teorier inom politik och förvaltning
 • identifiera det egna forskningsintresset inom teorierna och skapa en egen forskningsplan
 • beskriva och urskilja central forskning inom det egna forskningsområdet
 • analysera relevant forskning kring det egna forskningsområdet och kritiskt reflektera över det i förhållande till centrala teorier
 • presentera ens egna och opponera andra kursdeltagares forskningsplaner på ett konstruktivt sätt
 • göra upp en personlig individuell studieplan (ISP) för sina magisterstudier

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av magisterstudierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Hösttermin, period II .

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, övningsarbeten, studiecirklar, grupparbeten, presentation och opponerande av skriftligt övningsarbete samt uppgörandet av en ISP.

(För kursdeltagare enligt anvisning)

 • Scott, W.R: Institutions and Organizations: Ideas and Interests. 3. Upplaga
 • Buchanan, D. (Red.): The Sage Handbook of Organizational Research Methods
 • Marsh, D. & Stoker, G. (Red.): Theory and Methods in Political Science
 • Utvalda vetenskapliga artiklar

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Anvisningar för tentamen

 • Fakultetstentamina hålls i Porthania (Universitetsgatan 3).
 • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
 • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
 • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
 • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
 • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Aktivt deltagande i introduktionsföreläsningar och studiecirklar/seminarier utgående från artikelreferat, litteraturstudier samt kurstentamen. Aktivt deltagande i kursen och studiecirklar inklusive presentation och opponerande av skriftligt övningsarbete ersätter en del av kurslitteraturen.

b) Skriftlig tentamen vid allmänna tentamenstillfällen då svar på samtliga böcker utgör ett minimikrav för godkänd tentamen samt inlämning av ISP.

Professorn i kommunalförvaltning

medansvariga: universitetslektorn i statskunskap med förvaltning