Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.12.2017 kl. 09:00 - 11.3.2018 kl. 15:00

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

  • Studenter i MSV med inriktning statskunskap med förvaltning antas i första hand
  • Studenter som avlägger den tematiska helheten i ledarskap antas i andra hand

Avlags kandidatexamen. För dem som avlägger studieavsnittet som en del av den tematiska helheten i ledarskap krävs därutöver avklarad introduktionskurs i ledarskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • placera det teoretiska konceptet ledarskap i förhållande till närliggande koncept som management, förvaltning och styrning i offentlig kontext
  • identifierar olika typer av strategier för ledarskap i politik och offentlig sektor och förstå dess effekter
  • redogöra för hur politiken kommer till uttryck i ledarskapsstrategier genom tolkningar, förklaringar och värderingar av olika ståndpunkter eller handlingslinjer
  • reflektera över tillvägagångssätt för att höja kvaliteten av lednings- och styrningsstrategiers inverkan på politikens utfall

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I och Vårterminen, period III.

Litteraturstudier

Obligatoriska böcker:

Clegg, Kornberger & Pitsis. Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. London: SAGE, 2011.

Välj vidare två av följande tre böcker:

Möller, T. Politiskt ledarskap. Liber 2009. 279 s.

Moynihan, D.P. Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Georgetown University Press, 2008.

Van Dooren, Wouter, Bouckaert, Geert & Halligan, J. Performance Management in the Public Sector. Routledge, 2010.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Svar på samtliga av de valda böckerna utgör ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studieformen är tentamen i Examinarium. Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Boka sedan tid och plats till tentamen i Examinarium: http://blogs.helsinki.fi/examinarium-sv/

Studieavsnittet kan endast avläggas som litteraturstudier (tentamen via examinarium) varmed den obligatoriska boken, samt två av de av tre valbara böckerna tenteras som en helhet.

Anmäl dig till tentamen i weboodi. Reservera sedan tentamenstid åt dig själv i Examinarium.

Reserveringssystemet:

https://examinarium.helsinki.fi/#/

Instruktioner:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium-sv/

Professorn i kommunalförvaltning

medansvarig: timlärare