Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

  • Studenter i MSV med inriktning statskunskap med förvaltning antas i första hand
  • Studenter som avlägger den tematiska helheten i ledarskap antas i andra hand

Avlags kandidatexamen. För dem som avlägger studieavsnittet som en del av den tematiska helheten i ledarskap krävs därutöver avklarad introduktionskurs i ledarskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • placera det teoretiska konceptet ledarskap i förhållande till närliggande koncept som management, förvaltning och styrning i offentlig kontext
  • identifierar olika typer av strategier för ledarskap i politik och offentlig sektor och förstå dess effekter
  • redogöra för hur politiken kommer till uttryck i ledarskapsstrategier genom tolkningar, förklaringar och värderingar av olika ståndpunkter eller handlingslinjer
  • reflektera över tillvägagångssätt för att höja kvaliteten av lednings- och styrningsstrategiers inverkan på politikens utfall

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I och Vårterminen, period III.

Litteraturstudier

Obligatoriska böcker:

Clegg, Kornberger & Pitsis. Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. London: SAGE, 2011.

Välj vidare två av följande tre böcker:

Möller, T. Politiskt ledarskap. Liber 2009. 279 s.

Moynihan, D.P. Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Georgetown University Press, 2008.

Van Dooren, Wouter, Bouckaert, Geert & Halligan, J. Performance Management in the Public Sector. Routledge, 2010.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Svar på samtliga av de valda böckerna utgör ett minimikrav för godkänd tentamen.

Studieavsnittet kan endast avläggas som litteraturstudier (tentamen via examinarium) varmed den obligatoriska boken, samt två av de av tre valbara böckerna tenteras som en helhet.

Anmäl dig till tentamen i weboodi. Reservera sedan tentamenstid åt dig själv i Examinarium.

Reserveringssystemet:

https://examinarium.helsinki.fi/#/

Instruktioner:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium-sv/

Professorn i kommunalförvaltning

medansvarig: timlärare