Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.9.2019 kl. 09:00 - 25.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
lör 5.10.2019
09:00 - 13:00

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

 • Studenter i MSV med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand
 • Övriga studenter i MSV antas i andra hand
 • Studenter i POLVI med vetenskapsområdet statskunskap antas i tredje hand

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå och förklara hur statsbildningarna uppstått i Norden, hur gränser har ändrats och hur nationsbyggandet gått till och med vilka konsekvenser.
 • förstå hur den historiska utvecklingen påverkat framväxten av den nordiska välfärdsmodellen
 • förstå det lokala självstyrets utveckling och dess betydelse för välfärdssystemen
 • jämföra val- och partisystem i Norden inklusive de partiellt självständiga territorierna Färöarna, Grönland och Åland
 • tillämpa och kritiskt reflektera över teorier och förklaringsmodeller av särskild relevans för den nordiska utvecklingen

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av magisterstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Vårterminen, period IV. Studieavsnittet ges eventuellt inte varje år.

Kursen består av föreläsningar, bokrecension, artikelreferat, föreläsningsdagbok och tentamen.

Bengtsson, Å et.al. (2014), The Nordic Voter. Colchester: ECPR Press

Brochman, G et.al. (2012), Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010. Houndmills: Palgrave Macmillan/ eller Widfeldt, A (2014), Extreme Right Parties in Scandinavia. Milton Park: Routledge

Sundberg, J et.al. (2011), Kommunala folkhemmet. Stockholm: Santérus Academic Press

Artiklar enligt anvisning

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Anvisningar för tentamen

 • Fakultetstentamina hålls i Porthanias föreläsningssalar (Universitetsgatan 3).
 • Fakultetstentamina börjar kl. 9.00. Man måste vara på plats senast kl. 9.30, då man också tidigast får avlägsna sig.
 • Man får ta med sig endast skrivdon till sittplatsen (inte t.ex. portföljer eller väskor). Det är förbjudet att använda programmerbara kalkylatorer eller ordböcker.
 • Mobiltelefoner ska vara avstängda.
 • Tentamensfrågorna ska alltid lämnas in till examinatorn i tentamenskuvertet.
 • Du ska bestyrka din identitet när du lämnar in tentamenssvaren.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Aktivt deltagande i introduktionsföreläsningar och studiecirklar/seminarier utgående från artikelreferat, litteraturstudier samt kurstentamen. Aktivt deltagande i kursen och studiecirklar inklusive presentation och opponerande av skriftligt övningsarbete ersätter en del av kurslitteraturen.

b) Skriftlig tentamen vid allmänna tentamenstillfällen då svar på samtliga böcker utgör ett minimikrav för godkänd tentamen.

Åsa von Schoultz