Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Tutkijaseminaari: teatteritiede 5 Cr Seminarium 25.9.2017 - 23.4.2018
Postgraduate Seminar: Interfaces between Language, Literature and Culture 5 Cr Seminarium 20.9.2017 - 25.4.2018
Research Seminar: Philosophy 5 Cr Seminarium 20.9.2017 - 20.12.2017
Tutkijaseminaari: yleinen kirjallisuustiede 5 Cr Seminarium 19.9.2017 - 17.4.2018
Tutkijaseminaari: kotimainen kirjallisuus 5 Cr Seminarium 11.9.2017 - 28.5.2018
Research seminar in logic and philosophy of mathematics 5 Cr Seminarium 8.9.2017 - 4.5.2018
Tutkijaseminaari: venäläinen kirjallisuus 5 Cr Seminarium 8.9.2017 - 4.5.2018
Tutkijaseminaari: musiikkitiede 5 Cr Seminarium 7.9.2017 - 3.5.2018
Forskarseminarium: nordisk litteratur 5 Cr Seminarium 6.9.2017 - 2.5.2018
The von Wright - Wittgenstein research seminar 5 Cr Seminarium 5.9.2017 - 24.4.2018

Kunskapsmål

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot

Timing

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Innehåll

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Bedömningsmetoder och kriterier

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

Rekommenderade valfria studier

Tieteellinen kirjoittaminen ja esiintymistaidot.

Mer information

5op tai 10 op. Seminaarin laajuus vaihtelee tieteenaloittain.

Studieavsnittets form

Jatko-opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista seminaariin mieluiten koko jatko-opiskelun ajan. Hänen tulee esittää seminaarissa kirjallisesti tutkimuksen etenemistä vähintään kolme kertaa (esimerkiksi tutkimussuunnitelma ja dispositio sekä kaksi käsittelylukua tai artikkelia). Lisäksi hänen tulee kommentoida muiden seminaarilaisten esitelmiä ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.