Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 12:00 - 27.8.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
09:15 - 11:45
tis 8.10.2019
12:15 - 15:45
ons 9.10.2019
12:15 - 15:45
tors 10.10.2019
10:15 - 13:45
fre 11.10.2019
12:15 - 15:45

Beskrivning

Opintojakson osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää osakeyhtiöoikeuden keskeiset periaatteet ja sääntelyn keskeisen sisällön.

Opintojakson toteutus Kurssilla on viisi opetustapahtumaa: avaus ja neljä purkukertaa. Avaustilaisuudessa sovitaan töiden teemat ja kurssin aikataulu. Purkupäivinä esitetään työt. Kukin opiskelija esittää itsenäisesti työnsä ja sen jälkeen siitä käydään keskustelua. Ryhmän tulee valmistautua vertaisarviotyyppiseen keskusteluun. Opettaja vetää keskustelun yhteen ja tuo esille teemaan liittyvät keskeiset asiat laajemmassa viitekehyksessä.

Sisältö Osakeyhtiöoikeuden yleiset opit ja alan keskeinen sääntely.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Talous, yhteiskunta ja oikeus -temaattinen kokonaisuus tulee olla suoritettuna.

Suositeltavat valinnaiset opinnot Yhtiöoikeuden valinnaiset opinnot.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Suositeltavana kirjallisuutena yleinen osakeyhtiöoikeudellinen kirjallisuus.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Kirjallinen työ arvostellaan. Opiskelijan osallistuminen keskusteluun otetaan myös huomioon. Asteikko 0-5.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.