Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.12.2019 kl. 12:00 - 7.1.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 14.1.2020
16:15 - 18:45
tors 16.1.2020
16:15 - 18:45
tis 21.1.2020
16:15 - 18:45
tis 17.3.2020
16:15 - 18:45
tors 19.3.2020
16:15 - 18:45
tis 24.3.2020
16:15 - 18:45
tors 26.3.2020
16:15 - 18:45

Beskrivning

Seminaarin ajoitus Aloituskokous ja kaksi muuta tapaamiskertaa tammikuussa ilta-aikoina klo 16–19; purkujakso maaliskuun loppupuolella ilta-aikaan klo 16-19; aloituskokous ja purkujakson viimeinen kerta järjestetään Asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksen tiloissa (Pohjoisesplanadi 25 A, 2. krs.).

Opintojakson osaamistavoitteet Harjoitusseminaarin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yritysten sopimuskäytäntöihin sekä informaatio-oikeudellisen sääntelyyn ja sen keskeisimpiin käytännön vaikutuksiin yritys- ja elinkeinotoiminnassa. Keskeisenä tavoitteena on myös tuoda seminaaritöiden aiheissa opiskelijoiden käsiteltäviksi ajankohtaisia, viime vuosien aikana myös paljon julkisuutta saaneita oikeudellisia kysymyksiä sekä perehdyttää opiskelijat jatkuvasti merkitykseltään kasvavaan uuteen oikeudenalaan ja sen moniin vaikutuksiin käytännön lakimiestoiminnassa. Sisällöllisten tavoitteiden lisäksi harjoitusseminaarin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä oikeudelliseen kirjoittamiseen liittyviä valmiuksia.

Opintojakson toteutus Seminaarisuoritus koostuu seminaarin aihetta monipuolisesti käsittelevästä luento-osuudesta, jonka yhteydessä vieraillaan tietosuojavaltuutetun toimistossa, sekä noin kahdeksan viikkoa pitkästä itsenäisestä tutkimus- ja kirjoitusjaksosta ja purkujaksosta.

Opiskelijat laativa tutkimus- ja kirjoitusjakson aikana ON-lopputyön (ohjepituus 15–20 sivua/6 op tai 20-25/10 op). Kukin opiskelija esittelee oman seminaarityönsä purkujaksolla pitämällä aiheen keskeisimmästä sisällöstä lyhyen, noin viiden minuutin pituisen, esityksen. Opponointi toteutetaan siten, että opponoijaksi valittu opiskelija perehtyy huolellisesti opponoitavaan seminaarityöhön ja valmistelee sitä koskevan opponoinnin, mikä toimii perustana käsiteltävän seminaarityön aiheesta käytävälle laajemmalle keskustelulle, johon kaikki opiskelijat osallistuvat.

Seminaarin luento-osuuden ja seminaarin purkujakson (ks. Opetuksen aika ja paikka) lisäksi järjestetään välitapaaminen, jonka on tarkoitus tukea tutkimus- ja kirjoitusprosessia. Välitapaamisessa on mahdollista saada palautetta oman seminaarityön dispositiosta sekä tutkimustyön yhteydessä heränneistä kysymyksistä.

Opiskelijan on oltava läsnä luento-osuuden kaikissa tapaamisissa. Osallistuminen aloitustapaamiseen on edellytys seminaaripaikan saamiselle. Aloitustapaamiseen saapuva varasijalla oleva opiskelija voidaan aloitustapaamisessa ottaa poissaolevan sijaan kurssille. Purkujaksolla yksi poissaolo on mahdollinen, mutta se edellyttää sekä etukäteisilmoitusta että korvaavan työn suorittamista.

Aloitustapaaminen koostuu seminaarin aihetta ja seminaarityön tekemistä koskevasta luennosta sekä seminaaritöiden aiheiden jaosta. Välitapaamisessa annetaan palautetta kunkin seminaarityön dispositiosta sekä keskustellaan seminaarityön tekemisestä ja siihen liittyvistä mahdollisista ongelmista. Purkujaksolla kukin esittelee seminaarityönsä ja saa siitä opponoijalta ja opettajalta palautteen. Seminaaritöiden pohjalta käydään myös keskustelua. Hyväksytyn seminaarityön arvosanaa ei ole mahdollista korottaa.

Sisältö Velvoiteoikeuden sekä viestintä- ja informaatio-oikeuden oppiaineiden yhteinen luentopohjainen seminaari, jossa yleisesti käsiteltäviä aiheita ovat uudistuva tietosuojalainsäädäntö, henkilötietojen käsittelystä sopiminen sekä sopimusten vastuuasetelmat käytännössä. Harjoitusseminaaritöissä käsitellään tietosuojaa ja tietoturvaa osana sähköistä liiketoimintaa, markkinointia, yritysjärjestelyitä, luottosuhteita, yrityssalaisuuksien suojaamista, työsopimuksia, IT-palveluiden hankkimista sekä yritysten ulkoistusjärjestelyitä. Säädännäisen oikeuden osalta seminaarissa on erityisesti tarkoitus perehtyä vuonna 2018 voimaantulevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sisältöön ja vaikutuksiin.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Seminaariin osallistuvien opiskelijoiden edellytetään suorittaneen velvoiteoikeuden pakollisen aineopintotentin kaikki osat tai aikaisemmat sopimusoikeuden ja yleisen velvoiteoikeuden tentit. Myös ON-310/200012 Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot -kurssi tulee olla suoritettuna tai jälkimmäisen kurssin suorittamisen alkamassa samaan aikaan seminaarin kanssa.

Suositeltavat valinnaiset opinnot Velvoiteoikeuden ja/tai viestintä- ja informaatio-oikeuden valinnaisten opintojen suorittaminen tai aiempi perehtyminen seminaarin aihepiiriin katsotaan valintoja tehtäessä erityisesti ansioksi.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Seminaarityön kirjoittamista koskevat ohjeet käsitellään luento-osuuden yhteydessä. Seminaarin aihepiiriin tutustumista ja osaamisen syventämistä tukeva artikkelipaketti jaetaan opiskelijoille seminaarin alussa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko Arvostelussa otetaan huomioon osallistuminen luento-osuuteen, seminaarityö, oman työn esittely, opponointi sekä yleinen aktiivisuus seminaarissa. Arviointiasteikko 0-5.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin otetaan enintään 12 opiskelijaa hakemusten perusteella.

Seminaariin ilmoittaudutaan Weboodissa ja sähköpostitse (iiris.kivikari@dittmar.fi). Seminaariin hakevan on kirjoitettava tiivis, noin puolen sivun mittainen hakemus, jossa perustellaan, miksi juuri hakija pitäisi valita seminaariin. Hakemuksesta on lisäksi ilmettävä opiskelijan nimi, opiskelijanumero ja sähköpostiosoite.

Opiskelijoiden valinnassa painotetaan opintomenestystä, suoritettujen opintopisteiden määrää sekä erityisesti opiskelijan motivaatiota ja kiinnostusta seminaarin aihepiiriä kohtaan. Velvoiteoikeuden ja/tai viestintä- ja informaatio-oikeuden valinnaisten opintojen suorittaminen tai aiempi perehtyminen seminaarin aihepiiriin katsotaan valintoja tehtäessä erityisesti ansioksi, mutta aiempi perehtyminen seminaarin aihepiiriin ei ole välttämätöntä seminaarin menestykselliseksi suorittamiseksi.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle. Jos olet varasijalla, voit tulla tarkistamaan ensimmäiselle kerralle, mikäli paikkoja on vapaana.

Tässä seminaarissa voit suorittaa vain ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.