Finlands lag, foton: Ari Aalto, HU

På kurserna i juridik ges en helhetsbild av rättssystemets innehåll och utveckling och dess samhälleliga uppgifter och effekter. Studeranden bekantar sig med de centrala principerna inom olika rättsområden och lär sig skaffa pålitlig juridisk information och lösa juridiska problem med hjälp av den.

Studier vid Öppna Universitetet

På grundkursen i juridik ges studerandena en generell bild av juridiska studier och målen med studier samt de arbetssätt som används i studierna. Inom familje- och kvarlåtenskapsrätten undersöker man rättsregler och principer som gäller familjen. Det finns två tyngdpunkter i ämnet, å ena sidan den förmögenhetsrättsliga och å andra sidan den strikt personrättsliga.

Grundkurs i juridik, 2 sp

Målet med studieavsnittet Grundkurs i juridik är att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter till stöd och som bakgrund för studierna i juridik. På kursen lär sig studenterna den viktigaste juridiska terminologin och får en överblick över centrala teman och färdigheter i anslutning till studier i juridik. Kursen strävar efter att ge studenterna verktyg för att självständigt söka information, fördjupa sina kunskaper och öva sina färdigheter.

Efter genomförd kurs har studenten:

  • bekantat sig med juridiken som vetenskapsområde
  • fått en bild av de rättsliga normernas särdrag
  • fått en bild av vad en modern demokratisk rättsstat är och bekantat sig med de grundläggande och mänskliga rättigheterna
  • lärt sig grunderna i juridiskt tänkande och juridisk argumentation, bekantat sig med rättskällorna och övat på att juridiskt motivera sina ståndpunkter
  • fått en allmän bild av rättsområdena och hur de är indelade
  • blivit närmare förtrogen med grunderna för några rättsområden
  • lärt sig identifiera juridiska teman i den offentliga debatten
  • lärt sig var man får mer information om kursens teman
  • övat färdigheter som behövs i studier i juridik
  • fått en allmän bild av studierna i juridik vid Öppna universitetet och Helsingfors universitets juridiska fakultet.
Inställd

Grundkurs i juridik, 3 sp

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering