Kasvatustieteet on yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine, jossa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta vanhuuteen yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.

 

Kasvatustieteiden opinnoissa saat tietoa

  • eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, oppimisesta ja ohjaamisesta
  • kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä vuorovaikutusprosesseista
  • oppimisen ilmiöistä ja prosesseista erilaisissa organisaatioissa ja oppimisympäristöissä
  • yhteisöjen kehitys- ja muutosprosesseista tai henkilöstön kehittämisestä.

Opinnot soveltuvat mm. kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville sekä henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Opintoja voi hyödyntää myös hakiessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin.
Lisätietoa kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille ja opinnot jo aloittaneille (siirtymäsäännökset)

Tutustu kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintotarjontaan uusien, syksystä 2016 voimaan tulevien tutkintovaatimusten mukaan.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassa on sekä perus- että aineopinnot. Opiskelun voi aloittaa joustavasti itselleen sopivana ajankohtana. Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua ja eri opintomuotoja yhdistellen. Tuutorin esitys perusopintojen opiskelusta

Aineopinnot 35 op voi aloittaa, kun on suorittanut perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 eikä perusopintojen suorittamisesta ole kulunut 10 vuotta. Aineopinnot opiskellaan pääsääntöisesti lähiopintoina Helsingissä. Aineopintojen orientaatiotilaisuuden materiaali

Grundstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), 25 sp

P 1. Introduktion till allmän och vuxenpedagogik, 3 sp

Inställd

P 2. Bildning, samhälle och kultur, 4 sp

Inställd

P 3. Undervisningens och lärandets grunder, 4 sp

Inställd
Inställd

P 4. Lärande i arbetslivet, organisationer och nätverk, 4 sp

Inställd

P 5. / G 6. Orientering till pedagogisk forskning, 5 sp

Inställd

P 6. Fostran, utbildning och utveckling i ett livsperspektiv, 5 sp

Inställd

Aineopinnot:

Ämnesstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), biämne, 35 sp

A 1. Yhteiset sisältöopinnot

A 1.1. Pedagogisk filosofi, 4 sp

A 1.2. Pedagogisk sociologi, 4 sp

A 1.3. Lärandets teoretiska grunder, 4 sp

A 1.4. Kompetensutveckling i arbetslivet, 4 sp

A 2. Valinnaiset sisältöopinnot

A 2.1. Utbildningens administration, ekonomi och planering, 4 sp

A 2.4. Undervisningens teori och praktik, 4 sp

A 2.7. Expertis av individ och kollektiv, 4 sp

A 2.9. Utbildning, arbetsliv och jämlikhet, 4 sp

A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot

A 3.2. Kvalitativ forskningsansats I, 6 sp

A 3.3. Kvantitativ forskningsansats I, 6 sp

A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö

A 5. Seminararbete och seminarium för biämnesstuderande, 5 sp

Kursdeltagarna blir förtrogna med forskningsprocessens olika skeden genom att själva utföra en mindre undersökning, skriva en forskningsrapport och ta del i seminarieverksamheten. Avsikten är att kursdeltagarna integrerar och fördjupar det tidigare lärda i forskningsarbetet samt övar sig i vetenskaplig argumentation.

Grundstudier. Därtill rekommenderas att ämnesstudiernas Ä 3. Forskningsmetoder samt Ä1. Gemensamma substansstudier är avlagda.

Om studenten inte avlagt metodstudier i sitt huvudämne, borde Ä 3. Forskningsmetoder vara avlagda inför kandidatseminariet.

Kesytä keskeytyneet kasvatustieteiden opinnot

Läs mera

Aineopintoihin ilman alkukuulustelua

Läs mera
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Kasvatustieteiden tuutorit
Tuula Tuhkanen ja Maria Lerssi - Ohjausta opiskeluun, opiskelutaidollisiin tai oppiaineen sisällöllisiin kysymyksiin. Tuutorit kesälomalla kesä-elokuussa.
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Matti Laitinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Taina Lehtinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Pirkko Raudaskoski, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Tiina Renko, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Erja Rusanen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä