Kilpisjärvellä. Kuva: Riitta Savolainen

Biologin undersöker den levande naturen. Forskningsresultaten tillämpas bland annat inom hälsovård och medicin, hållbar användning av naturresurser, för att förstå orsakerna till miljöproblem och hitta lösningar på dem. I biologistudierna fördjupar du dig i livet på dess olika nivåer: från molekyler och celler till organismer och ekosystem.

Nya urvalskriterier för öppna universitetsleden till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Läs mer: Ennakkotietoa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan avoimen väylän hausta 2020 (på finska)

Studier vid Öppna universitetet

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid utbildningsprogrammet i biologi. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Grundstudier

Livets evolution, 5 sp

Målet är att du efter genomförd kurs

  • känner till organismernas evolutionshistoria i stora drag
  • känner till principerna för dess klassificering
  • förstår principerna för naturligt urval i dess olika former
  • förstår hur naturligt urval samverkar med andra evolutionsfaktorer, samt hur detta styrt livets utveckling och historia
  • kan förmedla sina insikter i tal och skrift, samt förklara och diskutera grundprinciperna för evolution

Inga specifika förhandskrav

Växt- och djurfysiologins grunder, 5 sp

Efter avklarat studieavsnitt är studeranden förtrogen med grundkunskaper om växternas och djurens fysiologi, som varje biolog bör behärska. Studeranden förstår de helheter som nämns i innehållet och kan på ett allmänt plan redogöra för deras grundprinciper. Dessutom kan studeranden tillämpa denna kunskap för att förstå växternas och djurens samverkan med varandra, samt med andra organismer och den abiotiska miljön.

Som baskunskap: god kunskap i biologins gymnasiekurser.

Ekologins grunder, 5 sp

Målet är att du efter genomförd kurs

  • förstår de grundläggande principerna för populationstillväxt, interaktioner mellan arter, ekosystemens byggnad och funktion, samt biodiversitet som fenomen och följd av ekologiska faktorer och människans verksamhet.
  • kan utgående från givna parametrar lösa grundläggande uppgifter med syfte att förutsäga fortbeståndet av populationer, samhällen och ekosystem
  • uppfattar bryggan mellan uppställandet av en hypotes, byggandet av en modell och de slutsatser som kan dras, samt kan sammanställa dina insikter och i text och tal, samt ge respons på andra deltagares alster

Inga specifika förhandskrav

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Anni Ukskoski, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering