Pedagogik är ett mångsidigt ämne där allmän pedagogik och vuxenpedagogik förenas. Pedagogiken undersöker människans utveckling och lärande samt de samhälleliga och kulturella aspekterna av fostran och utbildning. Man undersöker t.ex. förändringar i utbildningspolitik och utbildningssystem, perspektiv på ojämlikhet och social rättvisa, lärande och undervisning ur individens och samhällets perspektiv, förändringar i arbetslivet samt organisationsutveckling

Pedagogik: allmän och vuxenpedagogik är en av studieinriktningarna inom Pedagogik.

Studier vid Öppna universitetet

Grundstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp ordnas i samarbete med Helsingfors stads svenska arbetarinstitut.

 

Grundstudier (studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik), 25 sp

Efter genomförda grundstudier i pedagogik har de studerande goda kunskaper och färdigheter i

 • faktorer för människans utveckling
 • lärande och interaktion
 • undervisning och handledning
 • utbildningspolitik, utbildningssystem, pedagogisk kultur och utbildnigskultur
 • grunderna för forskning i pedagogik

 

Introduktion till pedagogik, 5 sp

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning
 • förstå fostrans och utbildningens betydelse på ett samhälleligt plan och vara medveten om sin roll som samhällelig aktör
 • förstå betydelsen av en skola där det råder mångfald vad beträffar livsåskådning, socioekonomisk bakgrund, kultur och språk
 • vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning
 • känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt känna till möjliga samarbetsorganisationer som arbetar för global medvetenhet och fostran för demokrati och mänskliga rättigheter
 • förstå hur styrdokument som konventionerna för mänskliga rättigheter och barnets rättigheter samt styrdokument om stöd för personer med funktionsnedsättning påverkar verksamheten i skolan.

Lärande och utveckling, 5 sp

Efter avslutad kurs

har de studerande

 • grundkunskaper om lärandets fenomen och processer
 • grundkunskaper om utveckling som en process som formas av biologi, psykologi och kultur
 • grundkunskaper om förhållandet mellan interaktion, lärande och beteende.

De studerande

 • kan fungera målmedvetet och konstruktivt i interaktionssituationer
 • kan reflektera över och utveckla det egna tillvägagångssättet med hjälp av inlärningspsykologisk och utvecklingspsykologisk information
 • kan tillämpa teknologi i gemensamt kunskapsskapande.

Didaktik, gemensam del, 5 sp

Efter genomfört studieavsnitt ska de studerande

 • förstå didaktik som en del av pedagogiken och som en teoretisk grund för lärarens kunskap och kompetens,
 • förstå processen undervisning–studier–lärande,
 • förstå centrala element i planerande, förverkligande och bedömning av undervisning och förhållandena mellan dessa element, samt kunna tillämpa elementen i sitt eget utbildningsområde
 • förstå undervisningens betydelse för uppfostran och undervisningens etiska egenskaper

Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder, 5 sp

Efter avslutat studieavsnitt ska de studerande

 • kunna analysera utbildningsinstitutionernas historiska uppbyggnad och institutionernas mångfacetterade och värdebundna koppling till samhället,
 • känna igen utbildningspolitiska fenomen inom pedagogiken och kunna analysera fenomenens inbördes förhållanden,
 • vara insatt i de grundläggande begreppen inom pedagogikens filosofi och kunna tillämpa dem i pedagogiska fenomen,
 • förstå kulturell mångfald i det finländska samhället,
 • kunna problematisera den diskriminering, ojämlikhet och de orättvisor som finns inom pedagogiken,
 • förstå uppväxt- och utbildningsomgivningen och hur aktörer inom dessa påverkar uppbyggandet av elevens identitet.

Orientering till pedagogisk forskning, 5 sp

Efter avslutat studieavsnitt

 • har de studerande förmågan att analysera grunderna i och den samhälleliga betydelsen av pedagogisk vetenskapsfilosofi,
 • förstår de studerande pedagogikens förhållande till närliggande vetenskaper,
 • förstår de studerande utgångspunkterna för pedagogisk kunskap,
 • förstår de studerande pedagogisk forskning och dess grundläggande begrepp,
 • förstår de studerande pedagogiska forskningsprocesser, problemställningar inom forskningen och metodiska lösningar,
 • har de studerande förutsättningar för akademiska studier och för att utveckla ett undersökande tankesätt,
 • har de studerande i praktiken bekantat sig med det pedagogiska vetenskapssamhället och forskningen vid den egna fakulteten.
Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering