Studier vid Öppna universitetet

Grundstudierna

I grundstudierna i samhällsvetenskaper 25 sp ingår kurserna AYKSV-101sv Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och AYKSV-102sv Människan i det finländska välfärdssamhället, 5 sp som obligatoriska kurser. Utöver dem väljer den studerande tre av introduktionskurserna, t ex kursen AYKSV-SF101sv Introduktion till statskunskap med förvaltning, 5 sp som tas före ämnesstudierna i statskunskap med förvaltning.

Ämnesstudier

Studierna i journalistik och kommunikation omfattar kurser som gäller journalistikens och kommunikationens grunder, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, nuläge och utveckling. Vidare belyses utvecklingen och betydelsen av planerad kommunikation.

Fler kurser i journalistik ordnas våren 2021. Uppgifterna om dem publiceras på den här sidan hösten 2020.

Genus, journalistik och kommunikation I, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå och beskriva de centrala begreppen och frågeställningarna inom forskningsområdet genus, journalistik och kommunikation
 • beskriva och ge exempel på genusteoretiska perspektiv på journalistisk produktion, innehåll och publik
 • beskriva skillnaden mellan ett slentrianmässig journalistisk produktion och genusmedveten journalistisk produktion
 • beskriva och använda hbtiq-termer i journalistiska texter.

Kommunikationsforskning och mediekritik, 5 sp

Efter avslutat studieavsnitt

 • känner studenten till de teoretiska grunderna för kommunikationsforskning och mediekritik
 • är studenten bekant med centrala teman och utvecklingslinjer i kommunikationsforskningen samt med aktuella frågor och analysmodeller i mediekritiken
 • kan studenten tillämpa teoretiska begrepp i forskning och mediekritik för att förstå och utvärdera kommunikation och journalistik.

Studieavsnittet har inga förhandskrav.

Nyheter, intervju och faktagranskning, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

 • bedöma och utforma nyheter med beaktande av källkritik och samhällsrelevans
 • den praktiska arbetsprocessen på en nyhetsredaktion
 • samla in material med olika metoder, som intervju, tolkning av mötesdokument och pressmeddelanden
 • bevaka beslutsprocessen i lokal, regional och rikspolitik

KSV-JK101 Introduktionskursen i journalistik, kommunikation och mediespråk

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering