Kemi är en central naturvetenskap som behövs för att lösa de stora frågorna i världen! Bioekonomi, cirkulär ekonomi, nya energikällor, näringsproduktion, rent vatten och ren luft samt hälsovården kräver goda kunskaper i kemi. På kurserna i kemi forskar man i framställning och identifiering av ämnen och i ämnenas egenskaper, struktur och reaktioner.

 

Studier vid Öppna universitetet

Atomer, molekyler och växelverkningar, 5 sp

Om värmekemi:

-du förstår vad reaktionsvärme (entalpi) innebär och hur man experimentellt kan bestämma en reaktions reaktionsvärme

-du förstår vad som avses med entropi och du kan koppla entropibegreppet till en termodynamisk förklaring av universums ökande kaos

-du kan förutspå reaktioners spontanitet med hjälp av de ovannämnda begreppen

Om atomens uppbyggnad:

-du kan skriva samtliga grundämnens elektronkonfiguration och med hjälp av elektronkonfigurationen kan du förutspå atomens kemiska beteende vid bildning av

bindningar

-du förstår hur det periodiska systemet är uppbyggt

-du kan förutspå grundämnenas periodiska karaktär utgående från deras elektronkonfiguration

Om kemiska bindningar:

-du förstår hur jonbindningar eller kovalenta bindningar uppstår

-du kan presentera molekylers kovalenta bindningar med hjälp av Lewis-strukturer

-du kan bestämma formen på en fleratomig molekyl med hjälp av Lewis-strukturen och VSEPR-teorin

-du kan tillämpa molekylorbitalteorin på tvåatomiga molekyler med likadana kärnor

Om aggregationstillstånd:

-du förstår hur olika molekyler växelverkar

-du förstår hur molekylers växelverkningar påverkar molekylens fysikaliska egenskaper

-du förstår sambandet mellan molekyler och deras aggregationstillstånd

Gymnasiekemi eller motsvarande kunskaper.

Inställd
Inställd

Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt, 5 sp

Om kinetik och termodynamik:

 • du förstår skillnaden mellan kinetik och termodynamik
 • du förstår dig på reaktionshastigheter, hastighetslagar och mekanismer
 • du kan förstår de termodynamiska begreppen och du kan använda dig av dem för att bestämma reaktioners jämviktsförhållanden

Om kemisk jämvikt:

 • du behärskar både reaktionsjämviktsuträkningar för både heterogena och homogena system
 • du kan bestämma jämvikter i syra-bas-, löslighets- och redoxreaktioner
 • du förstår hur olika parametrar påverkar ett systems jämvikt

Gymnasiekemi eller motsvarande kemikunskaper.

Inställd
Inställd

Organisk kemi 1, 5 sp

En godkänd studerande:

 • kan identifiera olika isomeriformer och tillämpa den systematiska nomenklaturen vid namngivning av organiska föreningar
 • är medveten om bindningar som förekommer i organiska föreningar och deras inverkan på föreningars rymdstrukturer
 • kan identifiera funktionella grupper och dra slutsatser om föreningars kemiska egenskaper på basen av molekylstrukturen
 • känner till de vanligaste organiska reaktionstyperna (oxidation-, reduktion, substitution, elimination- och additionsreaktioner)
 • kan rationalisera och tolka reaktionsmekanismer för organiska reaktioner
 • är medveten om den organiska kemins betydelse i det moderna samhället

Gymnasiets kemikurser eller kemins grunder (KEKE180) eller motsvarande

Kemins grunder, 5 sp

 • Studenten förstår atomens grundstruktur samt begreppen atom, molekyl och jon. Studenten kan även utgå från periodiska systemet och veta om en atoms eller grundämnes elektronstruktur och egenskaper.
 • Studenten kan balansera reaktionslikheter och känner igen vanliga reaktioner. Studenten kan använda stökiometri.
 • Studenten behärskar olika bindningstyper och kan härleda hurudan bindning och bindningsgeometri förekommer mellan olika atomer.
 • Studenten förstår kemisk jämvikt och kan tillämpa det i simpla syra-/basberäkningar. Studenten förstår begreppen syra, bas, pH pOH, syra/baskonstant, buffertlösning
 • Studenten förstår termodynamik, gaser samt elektrokemi, och kan lösa uppgifter angående dem
 • Studenten kan namnge vanliga organiska föreningar och känner igen vanliga funktionella grupper samt organiska reaktioner
Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Jaana Malin, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering