Den här sidan uppdateras inte längre. Besök våra nya webbsidor för att se kurserna som startar från och med 1.3.

 

Studier vid Öppna universitetet

Frågor som berör ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. Frammarschen av nya organiseringsformer och teknologier, gränsöverskridande verksamhet, oklara gränsdragningar mellan offentlig-privat verksamhet, kulturell diversitet och växelverkan har inte bara utmanat traditionella uppfattningar av ledarskap. De har också betonat betydelsen av mångsidigare och bredare förståelse av ledarskap.

Utexaminerade studenter kommer dagligen att mötas med frågor som berör ledarskap antingen som ledare eller i nära kontakt med ledarskap.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter.

NYTT !

Nu kan du studera den tematiska helheten i ledarskap 15 sp helt och hållet på svenska! Studieavsnittet lämpar sig för dem som arbetar inom ledarskap och andra som är intresserade av ämnet.

Den studerande ska genomföra följande studieavsnitt:

Studieavsnitt som är obligatoriska:

Introduktion till ledarskap, 5 sp
Valfria studieavsnitten:
- Tillämpat ledarskap I, 5 sp
- Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion
Ledarskapsstudier som avlagts vid HU eller andra universitet I, 5 sp (t.ex. vi har några kurser på finska)
- Organisation och omvärld  5 sp eller
- Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp

Målet är att studenten efter att ha genomfört hela studiehelheten ska:

- ha en god förståelse för olika begrepp, teorier och betydelser inom organisationsforskning
- ha utvecklat synvinklar till ledarskap ur olika perspektiv
- ha redskap för att studera ledarskapets karaktär, betydelse och utveckling
- kunna tillämpa kunskaperna i form av ett specialiseringsarbete

Ledarskap 15 sp

Introduktion till ledarskap, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • behärska de centrala begreppen och inriktningarna inom ledarskap
 • identifiera vad ledarskap är inom olika organisationer
 • kritiskt granska olika ledarskapsstudier och ledarskapsuppfattningar
 • granska organisationer och deras ledarskap som en del av system och verksamhetskontexter inom ett brett, ekonomiskt föränderligt och samhälleligt verksamhetsfält

Tillämpat ledarskap I, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • känna och identifiera de viktigaste ledarskapvertygen och strategierna inom specifika teman
 • jämföra och bedöma betydelsen av olika infallsvinklar kring ledarskap kring ett specifikt tema
 • teoretiskt reflektera om ledarskap inom ett specifikt tema
 • utveckla sitt förhållningssätt till ledarskap inom ett specifikt tema

För dem som avlägger kursen som en del av den tematiska helheten i ledarskap krävs avklarad introduktionskurs i ledarskap (AYMSV-LJ201/MSV-LJ201) samt minst 5sp avlagda inom den tematiska helheten i ledarskap.

Organisation och omvärld, 5 sp

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
 • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
 • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer
 • tillämpa centrala teorier och begrepp på praktiska situationer i organisations- och arbetslivet

Introduktion till statskunskap

Förvaltningspolitik – strukturer och processer, 5 sp

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen
 • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna
 • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser
 • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Irmeli Lemola, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering