Studier vid Öppna universitetet

Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp ordnas i samarbete med Helsingfors stads svenska arbetarinstitut.

 

Grundstudier (studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik), 25 sp

Efter genomförda grundstudier i pedagogik har de studerande goda kunskaper och färdigheter i

 • faktorer för människans utveckling
 • lärande och interaktion
 • undervisning och handledning
 • utbildningspolitik, utbildningssystem, pedagogisk kultur och utbildnigskultur
 • grunderna för forskning i pedagogik

 

Introduktion till pedagogik, 5 sp

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning
 • förstå fostrans och utbildningens betydelse på ett samhälleligt plan och vara medveten om sin roll som samhällelig aktör
 • förstå betydelsen av en skola där det råder mångfald vad beträffar livsåskådning, socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation, kultur och språk
 • vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning
 • känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning

Lärande och utveckling, 5 sp

Efter avslutat studieavsnitt ska studenten ha

 • grundkunskaper om människans utveckling och hur utvecklingen påverkas bl.a. av biologiska, psykologiska och kulturella faktorer
 • grundkunskaper om olika lärprocesser
 • grundkunskaper om förhållandet mellan interaktion, lärande och beteende.

Efter avslutat studieavsnitt kan studenten

 • fungera målmedvetet, etiskt och konstruktivt i interaktionssituationer
 • reflektera över och utveckla det egna tillvägagångssättet utgående från psykologisk och pedagogisk teori

Didaktik, gemensam del, 5 sp

Efter genomfört studieavsnitt ska de studerande

 • förstå didaktik som en del av pedagogiken och som en teoretisk grund för lärarens och utbildares kunskap och kompetens
 • förstå processen undervisning–studier–lärande
 • förstå centrala element i planerande, förverkligande och bedömning av undervisning och förhållandena mellan dessa element, samt kunna tillämpa elementen i sitt eget utbildningsområde,
 • förstå undervisningens betydelse för uppfostran och få grundläggande insikt i frågor om etik och jämlikhet i undervisning
 • kan studenten placera aktuella didaktiska frågeställningar i ett större pedagogiskt-historiskt och samhälleligt sammanhang

Efter avslutat studieavsnitt:

 • kan studenten på basis av aktuell didaktisk forskning planera och observera och reflektera över undervisning och lärande på olika utbildningsnivåer
 • har studenten grundläggande kunskap om vuxnas lärande och olika didaktiska metoder
 • kan studenten granska allmän pedagogik och vuxenpedadoik ur ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv samt med avseende på social rättvisa.

Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder, 5 sp

Efter avslutat studieavsnitt ska de studerande

 • kunna analysera utbildningsinstitutionernas historiska uppbyggnad och institutionernas mångfacetterade och värdebundna koppling till samhället,
 • känna igen utbildningspolitiska fenomen inom pedagogiken och kunna analysera fenomenens inbördes förhållanden,
 • vara insatt i de grundläggande begreppen inom pedagogikens filosofi och kunna tillämpa dem i pedagogiska fenomen,
 • förstå kulturell mångfald i det finländska samhället,
 • kunna problematisera den diskriminering, ojämlikhet och de orättvisor som finns inom pedagogiken,
 • förstå uppväxt- och utbildningsomgivningen och hur aktörer inom dessa påverkar uppbyggandet av elevens identitet.

Orientering till pedagogisk forskning, 5 sp

Efter avslutat studieavsnitt

 • har de studerande förmågan att analysera grunderna i och den samhälleliga betydelsen av pedagogisk vetenskapsfilosofi,
 • förstår de studerande pedagogikens förhållande till närliggande vetenskaper,
 • förstår de studerande utgångspunkterna för pedagogisk kunskap,
 • förstår de studerande pedagogisk forskning och dess grundläggande begrepp,
 • förstår de studerande pedagogiska forskningsprocesser, problemställningar inom forskningen och metodiska lösningar,
 • har de studerande förutsättningar för akademiska studier och för att utveckla ett undersökande tankesätt,
 • har de studerande i praktiken bekantat sig med det pedagogiska vetenskapssamhället och forskningen vid den egna fakulteten.

Ämnesstudier (studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik)

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

För att kunna avlägga ämnesstudierna i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) måste grundstudierna (25 sp) vara genomförda och godkända.

Ämnesstudierhelhetens omfattning för studenter vid Öppna universitetet är 35 studiepoäng. I helheten ingår följande kurser:

AYEDUK912sv Pedagogisk verksamhet i organisationer, 5 sp
AYEDU914sv Utbildningsplanering och utvärdering, 5 sp
AYEDUK915sv Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar, 5 sp
AYEDUK916sv Utveckling och non- kognitiva färdigheter, 5 sp
AYEDUK917sv Vetenskapsfilosofi och pedagogisk metodologi, 5 sp
AYEDUKsv Seminariearbete, 5 sp (undervisas i samband med AYEDUK913sv Kandidatavhandling och seminarium.

Dessutom väljs en av följande:
AYEDUK002sv Kvalitativa forskningsmetoder I, 5 sp eller
AYEDUK003sv Kvantitativa forskningsmetoder I, 5 sp.

Utveckling och non- kognitiva färdigheter, 5 sp

Efter genomfört studieavsnitt har studenten:

 • kännedom om vad som avses med non- kognitiva färdigheter och har en förståelse för vilken betydelse non- kognitiva färdigheter har för individen, för pedagogisk praxis, för social jämlikhet och för hållbar samhällsutveckling
 • kunskaper om hur non- kognitiva färdigheter utvecklas under individens livscykel, om samspelet mellan kognitiva och non- kognitiva färdigheter samt om hur non- kognitiva färdigheter operationaliseras.

Genomfört studieavsnitt "Utveckling och lärande" rekommenderas.

Kvalitativa forskningsmetoder I, 5 sp

Målet är att syna utgångspunkterna och tillvägagångssätten i kvalitativ forskning med betoning på reflektion. De studerande lär sig om centrala teman inom kvalitativ forskning, om forskningsprocessens olika skeden och prövar på att planera och genomföra forskning (producera material). I studieavsnittet lär man sig också analys och tolkning samt utvärdering. Efter avslutad kurs känner de studerande till kvalitativa tillvägagångssätt och kan tillämpa dem och analysera vilken betydelse forskningen har och kunde ha.

Rekommenderade studier: grundstudierna i pedagogik och studieavsnittet Orientering till pedagogisk forskning.

Kvantitativa forskningsmetoder I, 5 sp

Planering och utvärdering av undervisning, 5 sp

Efter genomfört studieavsnitt:

 • känner studenten till olika grundbegrepp och kunna återge nyckelbegrepp i anknytning till utbildningsplanering och utvärdering
 • kan studenten förklara centrala teorier, modeller och principer inom utbildningsplanering och utvärdering
 • kan studenten självständigt planera en kurs eller en utbildningshelhet och kan visa hur modeller för utbildningsplanering och utvärdering kan tillämpas
 • kan studenten ge konstruktiv respons till sina medstudenter på den individuellt planerade kursen eller utbildningsenheten.

Pedagogisk verksamhet i organisationer, 5 sp

Efter genomfört studieavsnitt:

 • känner studenten till hur utbildning förverkligas i olika typer av organisationer
 • kan studenten kritiskt analysera pedagogisk verksamhet inom organisationer med stöd av erfarenheter och forskningsresultat
 • har studenten reflekterat över pedagogikens roll i utvecklandet av såväl individernas professionalitet som den kollegiala verksamheten inom organsiationer
 • förstår studenten vilken typ av utbildningsverksamhet som olika organisationer har behov av.

Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar, 5 sp

Efter genomfört studieavsnitt:

 • har studenten en förståelse för samtida utbildningspolitiska riktlinjer och aktuella frågor inom utbildning och undervisning.

Vetenskapsfilosofi och pedagogisk metodologi, 5 sp

Efter genomfört studieavsnitt:

 • förstår studenten vetenskapsteorins grunder, vetenskapligt tänkande och metodologiska frågeställningar med relevans för samhällsvetenskaperna, i synnerhet pedagogiken
 • kan studenten kritiskt bedöma och diskutera pedagogisk forskning utgående från underliggande vetenskapsteoretiska antaganden samt reflektera över vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv.

Seminariearbete, 5 sp

Kandidatavhandling och seminarium, 5 sp

Efter studieavsnittet kan de studerande

 • formulera en forskningsfråga inom det egna vetenskapsområdet,
 • abstrakt analysera forskningsfrågan,
 • de grundläggande principerna för anskaffning av pedagogiskt forskningsmaterial,
 • grundligt och kritiskt välja forskningsmetoder framförallt för sin egen avhandling,
 • analysera och tolka forskningsmaterial,
 • skapa en skriftlig forskningsrapport,
 • styra forskningsprocessen,
 • utvärdera pedagogiska undersökningar,
 • ge konstruktiv kritik för andra studenters kandidatavhandlingar muntligt och skriftligt,
 • agera i enlighet med god vetenskaplig sed.

Kursen Orientering till pedagogisk forskning ska vara utförd då seminariet inleds.
Akademiskt skrivande, Kvalitativa forskningsmetoder I och Kvantitativa forskningsmetoder I ska vara utförda eller ska utföras samtidigt som seminariet påbörjas.

Klasslärarutbildning, småbarnspedagogik och pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning, 2 sp

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning
 • vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning
 • känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning
Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering