Studier vid Öppna universitetet

Grundstudierna

I grundstudierna i samhällsvetenskaper 25 sp ingår kurserna AYKSV-101sv Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och AYKSV-102sv Människan i det finländska välfärdssamhället, 5 sp. Utöver dem väljer den studerande tre av introduktionskurserna, t ex kursen AYKSV-RV101sv Introduktion till den offentliga rätten, 5 sp som tas före ämnesstudierna i rättsvetenskap.

 

Ämnesstudier

I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas uppkomst, sammanhang och tillämpning och lär sig förstå rättssystemet. Studiernas syfte är också att ge kunskap om gällande rätt inom olika rättsområden och färdigheter i att identifiera och analysera rättsliga problem.

 

 

Kommunalrätt, 5 sp

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt:

 • har kunskap om olika former av självstyrelse och hur dessa är reglerade i grundlag och lag
 • känner väl till principerna för den kommunala självstyrelsen och dess betydelse för demokratiprincipen
 • har kunskap om utvecklingstrender gällande självstyrelse, särskilt den nya landskapsförvaltningen
 • kan beskriva kommunens ställning i förhållande till staten och till EU
 • förstår och kan beskriva kommunens roll i förhållande till kommuninvånarna
 • har god kunskap om det centrala innehållet i och principerna bakom kommunallagen
 • känner väl till central rättspraxis kring kommunalrättsliga frågeställningar, särskilt i fråga om kommunens kompetens, det kommunala beslutsförfarande och det kommunala besvärssystemet
 • kan förstå och själv lösa rättsfall som ur olika synvinklar berör kommunalförvaltningen

Inga förhandskrav. Rekommenderas att introduktionskursen i rättsvetenskap är avlagd.

Medie- och offentlighetsjuridik, 5 sp

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till yttrandefriheten ur såväl ett grundrättighets- som ett människorättsperspektiv
 • förstår yttrandefriheten både ur ett medborgerligt och ett yrkesmässigt perspektiv
 • har goda kunskaper om hur offentlighetsprincipen och offentlighetslagstiftningen fungerar både med tanke på myndigheterna och med tanke på medborgare och journalister
 • känner till journalistreglerna samt skillnaderna mellan etiska och juridiska regler
 • känner till det straffrättsliga och det skadeståndsrättsliga ansvaret för olika aktörer inom medieproduktionen
 • känner till huvuddragen om en straffrättslig process och hur en brottmålsrättegång går till

Mänskliga rättigheter, 5 sp

Studenterna ska efter avlagd kurs kunna:

 • Kunna redogöra för grundläggande fakta om människorättssystemets uppbyggnad, och hur de mänskliga rättigheterna är relaterade till nationell rätt.
 • Kunna redogöra för de övergripande tolkningsprinciperna för Europeiska människorättskonventionen (EMRK), samt för villkoren för prövning av individuella klagomål i Europeiska människorättsdomstolen (EMRD).
 • Känna till innehållet i de rättigheter och friheter i artiklarna 1-4, 6, 8-14 och 16-18 samt i tilläggsprotokollen nr. 1, 4, 7 och 12 av EMRK, och kunna återge huvuddragen av EMRD:s tolkningar av rättigheterna i avdelning I av konventionen.
 • Kunna identifiera tillämpningssituationer, samt förstå och kunna analysera enklare domstolsutslag, som hänför sig till Soc&kom:s strategiska insatsområden, socialt arbete, förvaltning och massmedia, samt till högskolans speciella profilområde etniska relationer.

Offentlig rätt, fortsättningskurs del 1. Förvaltningsrätt och Europarättens grunder, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutad kurs

 • har goda kunskaper om de olika aspekterna av god förvaltning
 • känner till de centrala mekanismerna för individens rättsskydd i förvaltningen både före och efter att beslut har fattats,
 • har en mycket god kunskap om den rättsliga regleringen av förvaltningsförfarandet
 • kan analysera hur de centrala förvaltningsrättsliga principerna inverkar på individens rättsskydd i praktiken,
 • känner till de centrala mekanismer genom vilka EU-rätten verkar i ett medlemsland,
 • kan analysera konkreta exempel på hur EU-rätt skapas både genom medlemsländernas domstolars och EU-domstolarnas fördragstolkning
 • kunna läsa EU-rättsfall och själv fördjupa sina insikter i inhemska förvaltningsrättsliga frågor med EU-anknytning.

”Introduktion till den offentliga rätten” utgör förkunskapskrav för Offentlig rätt, fortsättningskurs del 1.

Migrationsrätt, 5 sp

Studenterna ska efter avlagd kurs:

 • kunna redogöra för migrationsrättens rättskällor och grundläggande begrepp
 • känna till EU-rättsliga grunder för migration och asyl, bl.a. gällande den fria rörligheten inom EU, reguljär migration till EU och EU:s gamla asylsystem
 • kunna återge grunderna för beviljande av flyktingstatus, annat internationellt skydd samt andra uppehållstillstånd
 • känna till migranters och flyktingars rättigheter enligt människorättskonventioner och EU-rätten t.ex. gällande rätten till familjeliv
 • känna till de rättsliga grunderna för gränsbevakning, återvändanden och förvar av migranter.

Socialrätt I, 5 sp

Studenterna ska efter avlagd kurs kunna:

 • redogöra för vilka serviceformer som är lagreglerade inom social- och hälsovården,
 • redogöra för huvudmannaskapet för de olika serviceformerna, och för hur övervakningen är reglerad,
 • redogöra för centrala socialrättsliga rättskällor och för vilka grundrättigheter och rättsprinciper som inverkar på socialrätten,
 • förstå och tillämpa den lagstiftning som reglerar klientens ställning och rättigheter och rättsregler om offentlighet och sekretess inom socialvården,
 • välja och tillämpa riktiga lagar och stadganden vid klientfall som är vanligt förekommande inom social- och hälsovården,
 • anvisa kommande klienter/patienter relevanta rättsskyddsmedel vid klientfall som är vanligt förekommande inom social- och hälsovården.

Socialförsäkringsrätt I, 5 sp

Studenterna ska efter avlagd kurs kunna:

 • redogöra för den grundläggande uppbyggnaden av socialförsäkringssystemet, d.v.s. vilka risksituationer det täcker och dess indelning i olika nivåer,
 • redogöra för vilka myndigheter och aktörer som står för olika typer av utkomstskydd och service i socialförsäkringssystemet,
 • redogöra för den innehållsliga regleringen ifråga om lagar som ingår i kursfordringarna,
 • välja riktig lag och riktiga bestämmelser vid praktisk tillämpning på vanliga typer av klientsituationer, d.v.s. vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsoförmögenhet, rehabilitering, funktionshinder, ålderdom, arbetsolycksfall, yrkessjukdom samt vid havandeskap och förlossning,
 • anvisa kommande klienter relevanta rättsskyddsmedel för ändringssökande vid ovan nämnda situationer.

Socialrätt II a: Fördjupning inom socialvårdens delområden, 5 sp

Lärandemål för dem som tenterar litteratur enligt punkt 1 nedan: Studenterna ska efter avlagd kurs:

 • Kunna redogöra för målsättningarna med den rättsliga regleringen av handikappservicen,
 • Förstå och kunna tillämpa regleringen gällande förfarandet vid behandling av ansökningar om handikappservice,
 • Förstå och kunna tillämpa den innehållsliga reglering som avgör rätten till handikappservice.

Gemensamma lärandemål oberoende av vilken litteratur som tenteras. Studenterna ska efter framgångsrikt avlagd kurs kunna:

 • Kunna anvisa klienter riktiga rättsskyddsmedel ifråga om de olika serviceformerna.

Lärandemål för den som tenterar litteratur enligt punkt 2:

Studenterna ska efter avlagd kurskunna:

 • redogöra för regleringen av förfarandet och för olika parters rättigheter/skyldigheter i barnskyddsärenden,
 • förstå och kunna redogöra för hur man ska tillämpa uttrycket ”barnets bästa” i barnskyddslagen,
 • redogöra för och tillämpa den reglering som avgör när öppna barnskyddsåtgärder bör sättas in, och när tröskeln för omhänder-tagande av barn överskridits, och när dylikt bör avslutas,
 • redogöra för möjliga begränsningar av barnskyddsklienters rättigheter vid vård utom hemmet,
 • redogöra för eftervården efter avslutat omhändertagande,
 • redogöra för övervakningen av det lokala barnskyddet.

Avlagd Socialrätt I

Barnens rättigheter, 5 sp

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt:

 • kan redogöra för barns rättsliga relationer i familjen och samhället och hur de är reglerade i den nationella och internationella lagstiftningen
 • har kunskap om hur barnens rättigheter är reglerade i grundlagen, lagar och FN:s konvention om barnens rättigheter och betydelsen av principer samt andra rättskällor för tolkningen.
 • kan redogöra för olika aktörer och sektorövergripande arbete samt samarbete mellan olika sektorer för förverkligandet av barnens rättigheter
 • förstår och kan beskriva hur barnens rättigheter ska beaktas i olika processer och verksamhetsmiljöer i samhället så som förvaltningen, lagstiftningsprocesser, reformer, skola, småbarnspedagogiken, social- och hälsovården, sjukvården
 • förstå och beskriva barnens bästa, barnens självbestämmande och rätt till deltagande i förhållande till föräldrar/ vårdnadshavare och inom småbarnspedagogiken, skolan, socialvården och hälso- och sjukvården
 • kan förstå, tillämpa lagstiftningen, andra rättskällor och lösa rättsfall som ur olika synvinklar berör barnens rättigheter inom familjen samt den offentliga förvaltningen
 • känna till de centrala utmaningarna för förverkligandet av barnens rättigheter i Finland

Inga förhandskrav. Rekommenderas att KSV-RV101 Introduktion till den offentliga rätten är avlagd.

Civil- och handelsrätt för samhällsvetare, 5 sp

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering