Studier vid Öppna universitetet

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

I grundstudierna 25 sp ingår kurserna AYKSV-101sv Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och AYKSV-102sv Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället, 5 sp. Utöver dem kan den studerande välja tre av introduktionskurserna enligt eget intresse.

Dessutom erbjuds ämnesstudiekurser inom statskunskap med förvaltning, socialpsykologi, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik och sociologi.

 

Samhällsvetenskaper, grundstudier

Välfärdens politiska och rättsliga strukturer, 5 sp

Målet med studieavsnittet är att studenten ska

 • förstå det politiska, rättsliga och administrativa system på vilket det finländska välfärdssamhället bygger
 • förstå hur beslutsfattandet inom de högsta statsorganen i Finland är organiserat, särskilt gällande växelverkan mellan juridik och politik
 • kunna bedöma hur politiska och juridiska förändringstrender påverkar den finländska välfärdens uppbyggnad
 • känna till rättssäkerhetsfrågor och grundläggande fri- och rättigheter
 • förstå hur EU fungerar och hur EU påverkar lagstiftning och beslutsfattande i Finland

Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället, 5 sp

Efter avlagd kurs:
• Har studenten grundläggande färdigheter att applicera samhällsvetenskapliga metoder och begrepp för att förstå och analysera aktuella samhällsförändringar och -fenomen, såsom ökande ojämlikhet, digitalisering, global uppvärmning och populism.
• Har studenten en grundläggande förståelse för sambanden och skillnaderna mellan olika samhällsvetenskapliga traditioner och discipliner.
• Har studenten en inblick i den samhällshistoriska bakgrunden till aktuella samhällsförändringar.

Introduktion till statskunskap med förvaltning, 5 sp

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen
 • förstår den statsvetenskapliga kunskapens praktiska betydelse i samhällspolitiken och i arbetslivet
 • kan identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets utveckling
 • kan identifiera de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen
 • kan analysera och tillämpa de viktigaste begreppen och frågeställningarna på området

Introduktion till socialpsykologi, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå och förklara vad socialpsykologi som vetenskap är
 • förstå och förklara hur socialpsykologin som vetenskap utvecklats
 • beskriva socialpsykologins centrala forskningsmetoder och jämföra klassiska experiment och undersökningar med dagens forskning
 • förstå och tillämpa grundläggande socialpsykologiska begrepp
 • ge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationer
 • känna till grunderna i några av socialpsykologins centrala forskningsområden
 • beskriva vad en socialpsykolog i arbetslivet sysslar med

Introduktion till offentlig rätt, 5 sp

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt

 • har en god uppfattning om den offentliga rätten som rättsområde
 • har en förmåga att analysera rättsfrågor ur ett offentligrättsligt perspektiv
 • känner till de grundläggande bestämmelserna om förvaltningsförfarande och om ändringssökande
 • känner till systemet med grundrättigheter och mänskliga rättigheter
 • har en förmåga att sätta sig in i och diskutera konkreta exempel i vilka grundrättigheter och mänskliga rättigheter aktualiseras
 • har utvecklat en god förmåga att lösa rättsfall och skriva rättsligt motiverade svar på rättsfallsfrågor

Introduktion till socialt arbete, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • Förstå grundläggande kunskaper och färdigheter i socialt arbete
 • Förklara hur socialt arbete som vetenskap utvecklats
 • Beskriva social arbetets centrala verksamhetsområden, centrala begrepp och metoder
 • Identifiera och ge exempel på socialt arbete som etiska ställningstaganden och hur socialt arbete formas av den historiska och samhälleliga kontexten.
 • Ta i beaktande att egna attityder och värderingar påverkar förståelsen av socialt arbete som profession.

Introduktion till socialpolitiken, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • kan förstå vad socialpolitik som samhällelig verksamhet och vetenskaplig disciplin innebär.
 • behärskar centrala socialpolitiska begrepp, system och synsätt
 • förstår kopplingen mellan välfärdssystem och uppkomsten av sociala problem.
 • är bekant med den historiska utvecklingen av och aktuella frågor inom socialpolitiken i en finländsk och nordisk samhällelig kontext, men har även vissa insikter i den internationella socialpolitiska utvecklingen

Introduktion till sociologi, 5 sp

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

 • förstå sociologin som samhällsvetenskap
 • förstå och förklara vad sociologi som vetenskap är
 • identifiera grundläggande sociologiska begrepp, teorier och forskningstraditioner
 • identifiera de centrala frågorna inom samt har kunskaper om några av sociologins delområden

Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

 • beskriva och kritiskt diskutera kommunikation och journalistik, samt deras funktioner i samhället
 • centrala begrepp inom vetenskapsområdet
 • beskriva och tillämpa journalistikens ideal och etiska regelsystem
 • gestalta nyhetsprocessen och utöva källkritik
 • finna ämnen och skriva korta journalistiska texter, och texter i organisationers kommunikation
 • identifiera likheter och skillnader mellan journalistik och information
 • använda språkliga hjälpmedel
 • ge och ta textrespons

Prova på-kurs i samhällsvetenskaper

Prova på-kurs i samhällsvetenskaper: Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, 2 sp

Efter avlagd kurs:

 • har studenten kännedom om centrala frågor, perspektiv och begrepp inom social- och samhällsvetenskaperna som till exempel frågan om struktur och aktörskap samt frågan om konstruktionism och realism
 • förstår studenten hur samhällsvetenskapliga begrepp och teoribildning kan tillämpas i samhällsrelevant forskning, särskilt rörande aktuella forskingsteman som behandlas och som studenten väljer att bekanta sig med
 • har studenten färdigheter att reflektera över sitt egna samhällsvetenskapliga tänkande
 • har studenten kännedom om möjligheterna att studera samhällsvetenskap på svenska inom ramen för kandidatprogrammet vid Soc&kom och känner till programmets olika studieinriktningar: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete.

Studieavsnittet har inga förhandskrav.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering