Studier vid Öppna universitetet

Grundstudierna

I grundstudierna i samhällsvetenskaper 25 sp ingår kurserna AYKSV-101sv Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och AYKSV-102sv Människan i det finländska välfärdssamhället, 5 sp. Utöver dem väljer den studerande tre av introduktionskurserna, t ex kursen AYKSV-SP101sv Introduktion till socialpsykologi, 5 sp som tas före ämnesstudierna i socialpsykologi.
 

Ämnesstudier

Människan är en social varelse som i samspel med andra människor skapar sin sociala verklighet i grupper, organisationer och samfund. Fokus i socialpsykologin är på hur den sociala världen och enskilda individer påverkar och formar varandra. Socialpsykologin undersöker speciellt hur människans tänkande, känslor och beteende formas i växelverkan med andra människor och samhället.

Centrala undervisnings- och forskningsteman inom vetenskapsområdet är växelverkan i grupper och mellan grupper, arbets- och organisationspsykologi, moral- och politisk psykologi samt individens utveckling i sociala kontexter.

Gruppdynamik och interaktion i smågrupper, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till vilka fenomen och processer som kännetecknar samspelet i smågrupper
 • förstår hur sådant som kommunikationsmönster, samarbete, beslutsprocesser, konflikthantering och ledarskap kan komma att påverka samspelet i en smågrupp
 • kan iaktta och reflektera kring sitt eget sätt att fungera i grupp

Social identitet och social interaktion mellan grupper, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • förstår hur vissa för grupprelationer centrala fenomen som social perception, attityder och attribution kan studeras ur olika teoretiska synvinklar
 • kan beskriva teorin om social identitet och dess ursprung samt känner till hur teorin kan användas i forskning om relationer mellan grupper
 • känner till olika förklaringsmodeller bakom stereotypier och fördomar
 • känner till hur socialpsykologisk kunskap om grupprelationer tillämpas i praktiken för att förbättra relationer mellan grupper

Introduktion till socialpsykologi

Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet
 • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer
 • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats

Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avlutat studieavsnitt:

 • har skapat sig en helhetsmässig bild av utvecklings- och barnpsykologi och förstår på vilket sätt utomstående riskfaktorer samt barnets inneboende sårbarhet, samt skyddande faktorer och barnets egna resiliens inverkar på lång sikt på barnets psykiska utveckling.
 • har fått en uppfattning om hur barnets egenskaper samt faktorer relaterade till familjen och omgivningen befinner sig i växelverkan. Studenten skapar sig en grundläggande förståelse för hur fenomen inom familjen så som uppfostringsstil, anknytning, samt mentaliseringsförmåga står i växelverkan med barnets temperament och egenskaper.
 • förstår psykiska svårigheter hos barn ur ett utvecklingsperspektiv. Studenten förstår hur psykiska svårigheter tar sig i uttryck hos barn i olika åldrar, och har en uppfattning om vissa specifika och generella riskfaktorer kopplade till dessa.

Kursen Introduktion till socialpsykologi

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering