Studier vid Öppna universitetet

Grundstudierna

Via Öppna universitetet erbjuds följande kurser som ingår i grundstudierna i socialt arbete:, AYKSV-SA101sv Introduktion till socialt arbete, 5 sp och KSV-SA102sv  Introduktion till socialpolitiken, 5 sp.

Ämnesstudier

Inom socialt arbete studerar du frågor i anslutning till individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och mångbottnade sociala problem i ett samhälle som präglas av stora förändringar. Studierna ger dig en förmåga att professionellt bemöta, hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Samtidigt ger de även en förmåga att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv.

 

 

Perspektiv på sociala problem, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • Analysera och kritiskt granska sociala problem som är centrala för socialt arbete och samhällsvetenskaper
  • Identifiera nationella och globala sociala problem samt olika sätt att bidra till lösningar av dem.
  • Identifiera och tillämpa forskning av sociala problem i relation till socialt arbete, och samhällskontext.
  • Sammanfatta angiven vetenskaplig litteratur om sociala problem på olika samhälleliga nivåer
  • Relatera och förstå att egna värderingar påverkar förståelsen av sociala problem

Välfärd i förändring, 5 sp

Efter avlagd kurs kan studeranden:

  • förstå arbetsfördelningen mellan privat, offentlig och tredje sektor i organiseringen av social- och hälsovården i Finland och i Norden
  • redogöra för politiska val, idéer och intressen som ligger bakom den senaste stora omorganiseringen av service och kan bedöma hur denna omorganisering ser ut ur ett brukarperspektiv
  • beskriva hur maktförhållanden i samhället påverkar omorganiseringen av välfärdsservice

Socialarbetets grunder eller Introduktion till socialpolitiken.

Sociala arbetets teoretiska och värdemässiga bas, 5 sp

Målet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:
Har kunskap om sociala arbetets teorier och har förutsättningar att sammankoppla teoretiska abstraktioner med aktuella samhällsfenomen och social utsatthet.
Har kunskap och begreppslig förståelse över sociala arbetets etik och etiska regler.
Har beredskap att identifiera olika slags teoretiska traditioner och praktikteorier i socialt arbete.
Har kunskaper att bedöma etiska konsekvenser av socialpolitiska åtgärder och tillämpningar av sociala arbetets metoder.
Känner till centrala teoretiska och etiska begrepp i socialt arbete.

Socialt arbete som profession, 5 sp

Efter avlagd studieperiod kan studenten

• identifiera olika professionella ansatser i socialt arbete samt hur dessa ansatser syns i olika verksamhetsmiljöer
• redogöra för det sociala arbetets historia samt för utvecklingen av socialt arbete som profession och som vetenskapsdisciplin
• förstå att socialt arbete är kontextbundet och att detta har implikationer för professionella praktiker
• redogöra för specialiseringsområdena: 1) arbete med barn, unga och familjer; 2) empowerment (rehabilitering); 3) strukturellt socialt arbete samt 4) välfärdsservice samt ha grundläggande kunskaper om centrala mål och metoder inom områdena.

Introduktion till socialt arbete eller introduktion till socialpolitik rekommenderas.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering