Studier vid Öppna universitetet

Grundstudierna

I grundstudierna i samhällsvetenskaper 25 sp ingår kurserna AYKSV-101sv Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och AYKSV-102sv Människan i det finländska välfärdssamhället, 5 sp. Utöver dem väljer den studerande tre av introduktionskurserna, t ex kursen AYKSV-SL101sv Introduktion till sociologin, 5 sp som tas före ämnesstudierna i sociologi.

 

Ämnesstudier

Sociologin studerar individens sociala livsvillkor, olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället. Sociologin försöker identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Sociologin analyserar sociala strukturer samt sociala kategorier som ofta tas för givna, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet. Sociologin behandlar både teoretiska och konkreta frågor inom olika samhällssektorer, t.ex. frågor som rör miljö, politik, migration, familj, arbetsliv eller brottslighet.

Flera kurser än de som nämns här kan eventuellt ordnas läsåret 2020-2021. Uppgifterna om dem publiceras i augusti/september 2020.

Studiecirklar i sociologi, 5 sp

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

 • jobba tillsammans med andra,
 • tolka och diskutera sociologiska frågeställningar,
 • tillämpa ett sociologiskt perspektiv på olika empiriska frågeställningar.

Introduktionskursen i sociologi

Genus i samhället, 5 sp

Studenten som har genomfört studiehelheten har lärt sig de centrala begreppen i den feministiska teoribildningen och i den genusvetenskapliga forskningen. Efter genomförd kurs ska studeranden

 • kunna identifiera hur kön och sexualitet fungerar som kulturella och samhälleliga kategorier
 • kunna diskutera hur kön relaterar till andra skillnader och vad begreppet intersektionalitet betyder
 • kunna identifiera och redogöra för centrala begrepp och forskningsfrågor inom den feministiska forskningen
 • ha en uppfattning om feministisk vetenskapskritik
 • ha en förmåga att iaktta, diskutera och analysera vardagsfenomen i samhället med de genusteoretiska verktygen

Samhällsvetenskapens klassiker, 5 sp

Efter kursen ska studenten

 • ha grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapernas klassiska teoretiker och teoretiska inriktningar.
 • kunna ange varför vissa texter kom att ingå i den kanon som kallas klassiker.
 • kunna identifiera särdragen i de olika grundteorierna och begreppen och hur de används och utmanas idag

Valbar tematisk kurs i sociologi, 5 sp

Efter avlagt studieavsnitt har studenten grundläggande kunskaper i ett tematiskt område inom sociologin och insikter om hur områdets teorier och begrepp kan tillämpas på aktuella samhällsfrågor.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering