Studier vid Öppna universitetet

Grundstudierna

I grundstudierna i samhällsvetenskaper 25 sp ingår kurserna AYKSV-101sv Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och AYKSV-102sv Människan i det finländska välfärdssamhället, 5 sp som obligatoriska kurser. Utöver dem väljer den studerande tre av introduktionskurserna, t ex kursen AYKSV-SF101sv Introduktion till statskunskap med förvaltning, 5 sp som tas före ämnesstudierna i statskunskap med förvaltning.

Ämnesstudier

Studier i statskunskap med förvaltning ger dig breda insikter i politiska fenomen med fokus på deltagande, styrning och ledning av den offentliga politiken i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Du lär dig hur enskilda individer, organisationer och politiska institutioner deltar i och påverkar politiska processer. Du får lära dig hur den offentliga sektorn är organiserad, och hur internationella organisationer, statliga myndigheter, kommuner, ideella organisationer och företag samverkar för att producera välfärd för medborgarna.

 

Förvaltningspolitik – strukturer och processer, 5 sp

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapen
 • kan identifiera och bedöma praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåerna
 • kan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser
 • förmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område

Introduktion till statskunskap.

För de som avlägger den tematiska helheten God förvaltning krävs antingen avklarad introduktionskurs i statskunskap eller introduktionskurs i rättsvetenskap.

Jämförande politik och förvaltning – Globala perspektiv, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå och förklara den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltning
 • identifiera hur politiska problem kan undersökas genom jämförande analys
 • jämföra institutionella strukturer, maktfördelning och processer inom olika politiska system
 • exemplifiera tillämpningen av komparativ metod i studier av politiskt beteende, deltagande, partisystem och organisationer
 • reflektera över jämförande analys av politiska fenomen ur ett lokalt och globalt perspektiv

Introduktion till statskunskap.

Organisation och omvärld, 5 sp

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv
 • bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv
 • självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer
 • tillämpa centrala teorier och begrepp på praktiska situationer i organisations- och arbetslivet

Introduktion till statskunskap

Aktuella frågor i politikens organisering, 5 sp

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå och förklara aktuella problem i politikens organisering
 • identifiera och bedöma sambandet mellan olika teorier på det aktuella området
 • analysera teoriernas betydelse för institutionella strukturer
 • ge exempel på hur teorierna kan användas i rätt kontext och hur de kan tillämpas
 • För dem som avlägger studieavsnittet som ämnesstudier i statskunskap med förvaltning krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.
 • För dem som avlägger studieavsnittet som en del av studiehelheten Statskunskap 2: Deltagandets politik krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.

Introduktion till ekonomi för samhällsvetare, 5 sp

Efter avlagd kurs kan studenten:

 • redogöra hur olika ekonomiska tänkesatt och traditioner leder till olika praktiska lösningar inom ekonomisk politik samt redögora för bakgrunden och den historiska kontexten till dessa tänkesätt
 • förstå hur man inom olika ekonomivetenskapliga traditioner använder centrala begrepp som värde, prissättning, egendom, kapital, pengar och ekonomisk tillväxt
 • tillämpa ekonomiska tänkesätt och begrepp på relevanta samhällsvetenskapliga områden och till exempel då man gör upp en ekonomisk strategi för en organisation eller ett företag
 • demonstrera en förmåga att tänka både kritiskt och konstruktivt över nutida ekonomiska frågor och utmaningar

För att avlägga studieavsnittet krävs inte tidigare studier.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering