Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Rätt och samhälle 5 Cr Nättentamen 20.1.2021 - 20.1.2021
Rätt och samhälle 5 Cr Nättentamen 17.2.2021 - 17.2.2021
Oikeus ja yhteiskunta (kevät 2021) 5 Cr Föreläsningskurs 17.3.2021 - 12.4.2021
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Oikeus ja yhteiskunta, oikeustaloustiede 5 Cr Föreläsningskurs 7.1.2020 - 31.1.2020
Oikeus ja yhteiskunta, syksy 5 Cr Föreläsningskurs 11.11.2019 - 18.11.2019
Rätt och samhälle 5 Cr Nättentamen 16.10.2019 - 16.10.2019
Rätt och samhälle 5 Cr Nättentamen 29.5.2019 - 29.5.2019
Oikeus ja yhteiskunta (kevät) 5 Cr Föreläsningskurs 15.3.2019 - 1.4.2019
Rätt och samhälle 5 Cr Nättentamen 16.1.2019 - 16.1.2019
Oikeus ja yhteiskunta (syksy) 5 Cr Föreläsningskurs 22.10.2018 - 22.10.2018
Rätt och samhälle 5 Cr Nättentamen 17.10.2018 - 17.10.2018
Oikeus ja yhteiskunta 5 Cr Nättentamen 15.2.2018 - 15.3.2018
Oikeus ja yhteiskunta 5 Cr Nättentamen 15.11.2017 - 15.12.2017
Oikeus ja yhteiskunta 5 Cr Föreläsningskurs 9.10.2017 - 20.10.2017

Målgrupp

Studieperioden ingår i de ämnestudierna inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är en av de tre valmöjligheterna i studiehelheten Studieriktningarnas gemensamma studier, av vilka det är obligatoriskt att avlägga två studieavsnitt.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen eller om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie.

Kunskapsmål

Sisällölliset osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

  • selvittää yleisellä tasolla mitä yhteiskuntatieteellinen näkökulma oikeuteen tarkoittaa ja mikä sen suhde oikeustieteeseen on;
  • tunnistaa erilaisia yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia ja arvioida niiden merkitystä oikeuden kannalta;
  • ymmärtää kuinka yhteiskuntatieteet voivat parantaa lainsäädännön laatua sekä myötävaikuttaa lainsäädännön vaikutusarviointiin; sekä
  • tunnistaa oman oikeudellisen ja oikeustieteellisen ajattelunsa luonteen ja tarkastella kriittisesti omaa ammatillista rooliaan juristina yhteiskunnassa.

Taidolliset osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

  • muodostaa kuva yhteiskuntatieteiden soveltuvuudesta oman OTM-lopputyön tai muun tieteellisen opinnäytteen viitekehykseksi; sekä
  • käyttää itsenäisesti tutkimustaitoja (aineiston hankinta, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen viittauskäytäntö), joita hän tarvitsee maisterivaiheen kirjallisissa töissä.

Timing

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi OTM-vaiheen alussa, sillä osaamistavoitteet painottavat tutkielman kirjoittamisessa vaadittavia menetelmäopillisia valmiuksia.

Verkkotentti järjestetään kevätlukukauden alussa, luentokurssi opetusperiodissa IV.

Studiematerial

Verkkotentissä tentittävä pakollinen kirjallisuus:

Toomas Kotkas ja Susanna Lindroos-Hovinheimo (toim.), Yhteiskuntateorioiden oikeus (Tutkijaliitto, 2010);

sekä muu myöhemmin erikseen täsmennettävä kirjallisuus.

Suositeltava kirjallisuus vaihtelee vuosittain ja yksilöidään opetuksen alkaessa.

Bedömningsmetoder och kriterier

0-5.

Rekommenderade valfria studier

OIK-O420 Näköaloja oikeuspolitiikan tutkimukseen (5 op)

Förbindelser med andra studieperioder

Siirtymäsäännöksiä

Lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 suoritetut osasuoritukset (200220A luentokurssi; 200220B verkkotentti) vastaavat OTM-302 Oikeus ja yhteiskunta -kurssin elementtejä, eikä niitä tarvitse suorittaa uudestaan. Eli jos olet suorittanut 200220A luentokurssin, suoritat vain verkkotentin. Jos olet suorittanut 200220B verkkotentin, kirjoitat vain kotiesseen.

Lukuvuoden 2015-2016 loppuun saakka maisterin tutkintoon on sisältynyt pakollisina opintoina oikeussosiologian (6 op) ja oikeustaloustieteen (6 op) aineopintokurssit.

Mikäli olet suorittanut viimeistään kesätentissä 16.8.2016 mennessä oikeussosiologian pakolliset aineopinnot 6 opintopistettä, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Tällöin tutkintotodistuksessasi näkyy pakollisten aineopintojen kurssina oikeussosiologia 6 op, ylimenevän opintopisteen saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut oikeustaloustieteen pakolliset aineopinnot 6 opintopistettä ennen 1.8.2016, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Tällöin tutkintotodistuksessasi näkyy pakollisten aineopintojen kurssina oikeustaloustiede 6 op, ylimenevän opintopisteen saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut sekä oikeussosiologian että oikeustaloustieteen pakolliset aineopinnot 16.8.2016 mennessä, ei Oikeus ja yhteiskunta –kurssia tarvitse suorittaa. Molemmat aineopintokurssit näkyvät tällöin tutkintotodistuksessasi. Ylimenevät opintopisteet (7 op) saa lukea osaksi valinnaisia opintoja.

Mikäli olet suorittanut ennen 1.8.2016 oikeussosiologian opinnoista yhden tai kaksi osasuoritusta, luetaan osasuoritukset lukuvuoden 2018-2019 loppuun asti opintopistemääräänsä asti osaksi OTM-302 Oikeus ja yhteiskunta –kurssia. Suoritat tällöin puuttuvat opintopisteet osallistumalla verkkotenttiin. Verkkotenttiin ilmoittaudutaan silloin WebOodissa, ja osasuoritukset ja niiden opintopistemäärä mainitaan ilmoittauduttaessa lisätiedoissa. Tenttiin ilmoittautuessasi tulee myös ilmoittaa, mistä teemasta tai kirjallisuudesta toivot tenttikysymykset. Lähtökohtana on, ettei jo suoritettua kirjallisuutta voi tenttiä uudelleen. Lukuvuoden 2018-2019 jälkeen osasuoritukset siirretään valinnaisiin opintoihin.

Mer information

Andra informationen på finska sidan.

Studieavsnittets form

Kurssikokonaisuus tulee suorittaa yhden ja saman lukuvuoden aikana. Kokonaisuus koostuu kahdesta osasta: verkkotentti (90 min, 30% arvosanasta) ja luentokurssi (16 h + kotiessee 3000 sanaa, 70% arvosanasta). Koska arviointi painottuu kirjalliseen työhön (tieteellinen essee), keskeistä on opittujen asioiden sisäistetty ymmärtäminen niiden muistamisen ja toistamisen sijaan.