Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Allmän tent 6.2.2021 - 6.2.2021
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Allmän tent 6.2.2021 - 6.2.2021
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Allmän tent 12.12.2020 - 12.12.2020
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Allmän tent 14.11.2020 - 14.11.2020
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Föreläsningskurs 1.9.2020 - 23.9.2020
AO, Aikope & EP: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Föreläsningskurs 24.8.2020 - 14.9.2020
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Allmän tent 28.1.2020 - 28.1.2020
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Allmän tent 10.12.2019 - 10.12.2019
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Föreläsningskurs 3.9.2019 - 25.9.2019
AO, Aikope & EP: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Föreläsningskurs 26.8.2019 - 20.9.2019
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Allmän tent 29.1.2019 - 29.1.2019
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Allmän tent 11.12.2018 - 11.12.2018
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Föreläsningskurs 4.9.2018 - 23.9.2018
AO, Aikope & EP: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Föreläsningskurs 28.8.2018 - 25.11.2018
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Föreläsningskurs 4.9.2017 - 22.9.2017
AO, Aikope & EP: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Föreläsningskurs 28.8.2017 - 24.11.2017

Målgrupp

Opintojakso on pakollinen aineenopettajan* pedagogiset opinnot suorittaville sekä erityispedagogiikan opintosuunnan opettajasuuntautumisessa oleville opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma.

Opintojakson suorittaminen edellyttää voimassa olevaa opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin.

Opintojakso on osa Opettaja työnsä tutkijana -opintojaksoa. Aineenopettajien pedagogisissa opinnoissa ja erityispedagogiikan opintosuunnassa Opettaja työnsä tutkijana -opintojakson laajuus on 10 opintopistettä, joka koostuu 8 opintopisteen Opettaja työnsä tutkijana -opintojaksosta ja 2 opintopisteen Didaktiikan opintojaksosta.

* Huom! Aineenopettajilla ei tarkoiteta tässä kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuuntien opiskelijoita, jotka suorittavat PED006 Opettaja työnsä tutkijana -opintojakson 10 op laajuisena eli ilman Didaktiikka 2 op -opintojaksoa.

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin -> ymmärtää opetuksen suunnittelun toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

Timing

Opintojakso järjestetään heti opintojen alussa intensiiviperiodilla.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opettajan pedagogisten opintojen alkaessa, sillä se muodostaa pohjan myöhemmille opettajaopinnoille.

Innehåll

Opintojaksolla käsitellään

 • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen,
 • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna,
 • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön,
 • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden,
 • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

Prestationssätt

Luentokurssi ja tentti.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Luento-opetus.

Studiematerial

Opettajan osoituksen mukaan:

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

TAI

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

TAI

 • Tirri, K, Kuusisto, E (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. Helsinki: Gaudeamus

Bedömningsmetoder och kriterier

Arvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella.

Förbindelser med andra studieperioder

This course is part of the Teacher as a Researcher course.

The scope of the course entity of Teacher as a Researcher is 10 credits and in the Pedagogical Studies for Subject Teachers it consists of 8 credits of Teacher as a Researcher and 2 credits of Didactics.

The 2-credit Didactics component of the course is organized in the autumn semester in Period 1. The 8-credit Teacher as a Researcher component is organised in the spring semester, in Periods 3 and 4.

Studieavsnittets form

This is a lecture course with an exam. The exam is assessed on the scale of 0-5. Passing the course requires a passing grade in the exam.