Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
2.8.2019 kl. 09:00 - 22.8.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 26.8.2019
15:00 - 17:00
tis 27.8.2019
08:00 - 10:00
tors 29.8.2019
08:00 - 10:00
fre 20.9.2019
08:00 - 10:00

Material

Luentodiat

Video

Beskrivning

Opintojakso kuuluu opettajan pedagogisten opintojen aineopintoihin. Opintojakso on tarkoitettu perus- ja lukio-opetuksen ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisia opintoja tekeville sekä erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana.
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin -> ymmärtää opetuksen suunnittelun toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa.
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen

The course is completed during the one year of STEP studies. The course is organized in the autumn semester in Period 1.

Opintojaksossa käsitellään

 • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.
 • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna
 • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
 • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden.
 • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

Pakollinen kirjallisuus:

Opettajan osoituksen mukaan:

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

TAI

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Arvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella.

This course is part of the Teacher as a Researcher course.

The scope of the course entity of Teacher as a Researcher is 10 credits and in the Pedagogical Studies for Subject Teachers it consists of 8 credits of Teacher as a Researcher and 2 credits of Didactics.

The 2-credit Didactics component of the course is organized in the autumn semester in Period 1. The 8-credit Teacher as a Researcher component is organized in the spring semester, in Periods 3 and 4.

Luentokurssi ja tentti