Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Deltagande i undervisningen 1 Cr Föreläsningskurs 8.9.2020 - 27.11.2020
Deltagande i undervisningen 9 Cr Kurs 9.9.2020 - 14.12.2020
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Perusharjoittelu 9 Cr Kurs 4.9.2019 - 1.3.2020
Perusharjoittelu: Reflektio 1 Cr Kurs 3.9.2019 - 24.11.2019
Perusharjoittelu 9 Cr Kurs 5.9.2018 - 3.3.2019
Perusharjoittelu: Reflektio 1 Cr Kurs 4.9.2018 - 5.12.2018
Perusharjoittelu 10 Cr Kurs 11.10.2017 - 4.3.2018
Perusharjoittelu: Reflektio 10 Cr Kurs 5.9.2017 - 26.11.2017

Målgrupp

Opintojakso on pakollinen perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot suorittaville opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma.

Opintojakson suorittaminen edellyttää voimassa olevaa opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeutta.

Tidigare studier eller kunskaper

 • Perusharjoittelun kokonaisuuteen ilmoittauduttaessa opiskelijan on täytettävä oman ainetiedekuntansa asettama perusharjoittelussa vaadittava opetettavan aineen/aineiden aineenhallintaraja. Puutteelliset opinnot estävät harjoitteluun pääsyn.
 • Lisäksi hänen tulee olla osallistunut Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus -opintojaksolle.

Kunskapsmål

Opintojakso koostuu kolmesta osasta: kouluun tutustuminen, ohjattu perusharjoittelu ja reflektio.

1) Kouluun tutustumisen osaamistavoitteet

Perusharjoittelun kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella opetusta, koulua toimintaympäristönä sekä ymmärtää opetuksen ja kasvatuksen arvoperustaa.

2) Ohjatun opetusharjoittelun osaamistavoitteet

Perusharjoittelun kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • asettaa opetukselleen tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa opetusta opetussuunnitelman ja opettamiensa oppiaineiden lähtökohdista vuorovaikutteisesti ohjaajien kanssa,
 • käyttää erilaisia opetuksen työtapoja ja perustella pedagogisesti tekemiään ratkaisuja,
 • hyödyntää tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja opetuksessa,
 • pohtia ja jäsentää omaa ja muiden opetusta opettajien ja vertaisryhmän kanssa,
 • tunnistaa monenlaisia oppijoita ja ottaa heidät huomioon vuorovaikutustilanteissa,
 • tunnistaa, hyödyntää ja arvioida erilaisia työrauhaa ylläpitäviä keinoja,
 • ottaa opetuksessaan huomioon opettajan työn vastuullisuuden ja eettiset periaatteet,
 • hahmottaa koulun monipuolisena ja moniammatillisena yhteisönä.

3) Reflektion osaamistavoitteet

Perusharjoittelun kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

 • pohtia omaa toimintaansa aineenopettajana ja arvioida reflektion merkitystä opettajan työssä sekä teorian ja käytännön integroimisessa.

Timing

Opintopolun mukaisesti. Opintojakso suoritetaan samana lukukautena Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus -opintojakson kanssa.

Opintokokonaisuus järjestetään I–II periodissa.

Innehåll

Opintojakso koostuu kolmesta osasta:

 1. Kouluun tutustuminen 1 op
 2. Ohjattu opetusharjoittelu 8 op
 3. Reflektio 1 op

Prestationssätt

Kouluun tutustuminen suoritetaan osallistumalla harjoittelukouluissa toteutettavaan jaksoon, johon sisältyy oppituntien seuraamista, ryhmätyöskentelyä, erilaisia tehtäviä ja essee.

Ohjattu opetusharjoittelu koostuu harjoitustuntien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, ryhmänohjauksista sekä koulu yhteisönä -osuudesta. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti Helsingin yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttäkoulussa.

Reflektiossa perehdytään opettajaksi kasvamiseen ja reflektoidaan omaa opetusta itsenäisesti ja ryhmässä aineryhmäkohtaisesti sovittavalla tavalla.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Koulun pitoon tutustuminen, ohjattu oppituntien suunnittelu ja pitäminen sekä siitä saatava palaute. Oman toiminnan reflektointi.

Studiematerial

1. Kouluun tutustuminen

Opiskelumateriaalina käytetään aineistoa https://flamma.helsinki.fi/portal/units/kaytt?_nfpb=true&_pageLabel=P12206722591381402773360&contentId=HY325241&placeId=HY312171

2. Ohjattu opetusharjoittelu

Oheiskirjallisuus:

Bedömningsmetoder och kriterier

Kouluun tutustuminen arvioidaan osallistumisen ja raportin perusteella. Raportti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ohjattu opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty–täydennettävä–hylätty.

Arviointi kohdistuu osaamistavoitteissa ilmoitettuihin asioihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen. Täydentämis- tai hylkäämistapauksessa sovelletaan yliopiston harjoittelukoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen laatimaa toimintaohjetta.

Reflektiossa arvioidaan annettujen tehtävien suorittamista ja opiskelijan kykyä pohtia ja tarkastella toimintaansa opettajana sekä kasvua opettajuuteen. Reflektio hyväksytään asteikolla hyväksytty/hylätty.

Perusharjoittelun kokonaisuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.