Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 2.3.2020
09:15 - 10:30

Övrig undervisning

Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen opettajan pedagogiset opinnot suorittaville opiskelijoille.

 • Syventävään harjoitteluun ilmoittauduttaessa opiskelijan on täytettävä oman pääainetiedekuntansa asettama syventävässä harjoittelussa vaadittava opetettavan aineen aineenhallintaraja. Puutteelliset opinnot estävät harjoitteluun pääsyn.
 • Ennen syventävää harjoittelua opiskelijalla tulee olla suoritettuna perusharjoittelun kokonaisuus ja Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Lisäksi hänen tulee olla osallistunut Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen opintojaksolle.

Ohjatun opetusharjoittelun osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan itsenäisesti ottaen huomioon erilaisten oppijoiden ja oppijaryhmien tarpeet ja tavoitteet sekä opetussuunnitelman ja opetettavien oppiaineiden luonteen
 • hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen tukena ja osana monipuolisia oppimisympäristöjä
 • ottaa huomioon monialaiset oppimiskokonaisuudet opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • analysoida ja arvioida opetuksensa tuloksia sekä tältä pohjalta rakentaa opettajuuttaan ja pedagogisia ratkaisujaan
 • nähdä opettajan moniammatillisen työyhteisön osaksi ja eri sidosryhmien yhteistyökumppaniksi
 • ottaa huomioon tutkimustiedon ja ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen opetuksessaan
 • toimia ammatillisesti, eettisesti ja opetusalan lainsäädännön edellyttämällä tavalla monikulttuurisessa ja moniarvoisessa ympäristössä
 • hahmottaa koulun ja opetuksen kehittämisen osaksi aineenopettajuuttaan

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, 4. periodissa.

Suositeltava kirjallisuus

Ohjattu opetusharjoittelu

Oheiskirjallisuus

 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Opetushallitus.
 • Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ja Helsingin normaalilyseon perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat
 • Perusopetuslaki ja –asetus. Saatavilla verkossa: http://www.finlex.fi/
 • Syrjäläinen E. & Jyrhämä R. & Haverinen L. 2004. Praktikumikäsikirja. Helsinki: Studia Pædagogica 33. Saatavilla verkossa: http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/etusivu.htm

Koulun pitoon tutustuminen, ohjattu oppituntien suunnittelu ja pitäminen sekä siitä saatava palaute. Oman toiminnan reflektointi.

Ohjattu opetusharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-täydennettävä–hylätty.

Arviointi kohdistuu osaamistavoitteissa ilmoitettuihin asioihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen. Täydentämis- tai hylkäämistapauksessa sovelletaan yliopiston harjoittelukoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen laatimaa toimintaohjetta.

Syventävän harjoittelun kokonaisuus arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittaudu ensimmäisen opetettavan aineesi mukaiseen ryhmään. Kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään, jos harjoittelet myös siinä. Harjoitteluun ilmoittautuminen on sitova! Harjoittelun voi perua vain painavasta syystä, ja peruutuksesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin.

Muista ilmoittautua erikseen myös syventävän harjoittelun reflektioon: https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=132364371&html=0

Aineenhallintarajat:

Harjoitteluun osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut riittävän määrän kyseisen oppiaineen tiedekunnan määrittelemiä opintoja opetettavassa aineessasi. Nämä aineenhallintarajat on määritelty erikseen perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun ja ne koskevat ensisijaisesti yliopiston perustutkintoa suorittavia opiskelijoita. Aineenhallintarajat tarkistetaan ainetiedekunnissa heti ilmoittautumisajan päätyttyä, jolloin opintojen tulee näkyä rekisterissä. Ota yhteyttä omaan ainetiedekuntaasi, jos sinulla on kysyttävää aineenhallintarajoista.

Jos aineenhallinnassa havaitaan puutteita, otetaan sinuun yhteyttä sähköpostitse. Tällöin sinulla on viikko aikaa selvittää puuttuvien opintojen tilanne. Harjoitteluun ei voi osallistua, mikäli ainetiedekunnan määrittelemiä opintojaksoja puuttuu.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa ja aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa.

Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille ilmoittautumisajan päättymiseen (28.11.) mennessä.

Aikatauluista

HARJOITTELUN JOHDANTOTILAISUUDET

Helsingin normaalilyseossa ja Viikin normaalikoulussa harjoittelevilla harjoittelu alkaa maanantaina 2.3.2020 rehtorin infotilaisuudella klo 8.30.

Kenttäkouluissa harjoittelevat osallistuvat harjoitteluinfoon Siltavuorenpenkereellä maanantaina 2.3.2020 klo 9.15-10.30 (Aurora, auditorio 229).

Mikäli et ole näyttänyt rikostaustaotettasi perusharjoittelun yhteydessä, se tulee esittää ennen syventävää harjoittelua.

Harjoittelujakso kouluissa on 2.3.-8.5.2020. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluverkoston kouluissa. Harjoittelupaikat jaetaan tiedekunnan toimesta.

Harjoitteluajanjakso edellyttää täysipainoista opiskelua. Harjoittelu tapahtuu ohjaavan opettajan ja koulun aikataulun mukaan. Tarkat aikataulut selviävät viimeistään harjoittelun alkaessa.

Ohjattu harjoittelu koostuu harjoitustuntien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, ryhmänohjauksista sekä koulu yhteisönä -seminaarista. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluverkoston kenttäkouluissa.